Školní poradenské pracoviště

POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB ZÁKLADNÍ ŠKOLOU

Poskytování poradenských služeb na škole vychází z vyhlášky č.72/2005Sb. Poradenské služby škola poskytuje žákům a zákonným zástupcům bezplatně na základě žádosti žáků nebo jejich zákonných zástupců.

Na škole zajišťuje poradenskou činnost:

výchovná poradkyně pro II. stupeň:

Ing. Libuše Brejchová

tel. 602 669 377

e-mail: brejchovali(a)mzs.plzen-edu.cz
v pondělí od 13,30 do 14,30 hod. (po telefonické domluvě)

výchovná poradkyně pro I. stupeň:

Mgr. Libuše Šmídová

tel. 378 028 680

smidovali(a)mzs.plzen-edu.cz
v pondělí od 13,30 do 14,30 hod. (po telefonické domluvě)

školní metodička prevence pro I. stupeň:

Mgr. Petra Fialová

tel. 378 028 680

filaovape(a)mzs.plzen-edu.cz
v úterý od 14,00 do 16,00 hod.

školní metodik prevence pro II. stupeň:

PaedDr. Antonín Herrmann
 

tel. 378 028 683

herrmannan(a)mzs.plzen-edu.cz
v úterý od 14,00 do 16,00 hod.

speciální pedagog

Mgr. Kristina Lišková

tel. 602 670 230

liskovakr(a)mzs.plzen-edu.cz

konzultace kdykoliv po telefonické domluvě

vedoucí sekce AP

Bc. Iveta Reitspiesová

tel.: 378 028 685

reitspiesovaiv(a)mzs.plzen-edu.cz

Výchovný poradce

Poradenské činnosti:

 • Zajišťuje kariérové poradenství a poradenskou pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě žáků.
 • Zajišťuje nebo zprostředkuje diagnostiku speciálních vzdělávacích potřeb a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • Poskytuje služby kariérového poradenství žákům cizincům se zřetelem k jejich speciálním potřebám.
 • Připravuje podmínky pro integraci žáků se zdravotním postižením ve škole, koordinuje poskytování poradenských služeb těmto žákům školou a školskými poradenskými zařízeními.

Metodické a informační činnosti:

 • Poskytuje informace o činnosti školy, školských a dalších poradenských zařízeních v regionu, o jejich zaměření, kompetencích a o možnostech využívání jejich služeb žákům a jejich zákonným zástupcům.
 • Shromažďuje odborné zpráv y a  informace o žácích v poradenské péči dalších poradenských zařízení a zajištuje je v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů.
 • Vede písemné záznamy umožňující doložit rozsah a obsah činnosti výchovného poradce, navržená a realizovaná opatření.

Školní metodik prevence

Metodické a koordinační činnosti:

 Koordinuje tvorbu a kontrolu realizace preventivního programu školy.
 • Koordinuje a participuje na  realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, prekriminálního a kriminálního jednání, rizikových projevů sebepoškozování a dalších rizikových jevů.
 • Metodicky vede činnosti pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence rizikových jevů (monitorování problémových projevů chování, preventivní práce s třídními kolektivy apod.).
 • Koordinuje přípravy a realizaci aktivit zaměřených na zapojování multikulturních prvků do vzdělávacího procesu a na integraci žáků/cizinců; prioritou v rámci tohoto procesu je prevence rasismu, xenofobie a dalších jevů, které souvisí s otázkou přijímání kulturní a etnické odlišnosti.
 • Koordinuje spolupráci s orgány státní správy a samosprávy, odbornými pracovišti, které mají v kompetenci prevenci rizikových jevů.
 • Kontaktuje odborné pracoviště a participuje na intervenci, následné péči v případě akutního výskytu rizikových jevů.
 • Shromažďuje odborné zprávy, informace o žácích v poradenské péči specializovaných poradenských pracovišť v rámci prevence rizikových jevů v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů.
 • Vede písemné záznamy umožňující doložit rozsah a obsah činnosti metodika prevence, navržená a realizovaná opatření.

Informační činnosti:

 Vede a průběžné aktualizuje databázi spolupracovníků školy pro oblast prevence rizikových jevů (orgány státní správy, samosprávy, střediska výchovné péče, poradny, zdravotnická zařízení, Policie ČR, orgány sociální péče, nestátní organizace působící v oblasti prevence, centra krizové intervence a další zařízení, instituce i jednotliví odborníci).

Poradenské činnosti:

 • Vyhledává a orientačně šetří žáky s rizikem či projevy rizikového chování, poskytuje poradenské služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům.
 • Připravuje podmínky pro integraci žáků se specifickými poruchami chování ve škole a koordinuje poskytování poradenských, preventivních služeb těmto žákům školou a specializovanými školskými zařízeními.