Volba povolání

Informace pro vycházející žáky 8. – 9. ročníku a uchazeče víceletých gymnáziíprihlaska

Vyplňování a odesílání přihlášek na střední školy ve školním roce 2017/18
 

Vážení rodiče,

dovolte mi, abych vás informovala o přijímacím řízení na střední školy a učiliště. Od školního roku 2016/17 se mění okolnosti přihlašování uchazečů k přijímacímu řízení a průběh přijímacího řízení. Tyto změny vycházejí z nového znění § 60 až 64 školského zákona (zákon 561/2004Sb., ve znění zákona č. 178/2016 Sb.) a z vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání. Změny se týkají přihlášek ke střednímu vzdělávání ve školách všech zřizovatelů.

Změny v přihláškách souvisejí zejména se zavedením jednotné zkoušky (konané formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a z písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace) v oborech s maturitní zkouškou podle § 60 odst. 5 školského zákona. Při jednotné zkoušce se ve čtyřletých oborech prokazují  znalosti z celého Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, v šestiletých a osmiletých oborech vzdělávání se prokazují znalosti z jeho obsahu úměrného době vzdělávání.

Co je třeba udělat před odevzdáním přihlášky:

 1. Vybrat si z nabídky oborů vzdělání – příručka „Čím budu“.
 2. Navštívit školu v den otevřených dveří, informovat se o vybraných oborech na internetových stránkách škol.
 3. Seznámit se s kritérii přijímacího řízení příslušné školy.
 4. Vytisknout si 2 přihlášky, vyplnit je a odevzdat ke kontrole výchovné poradkyni (do 17. února 2017, do 16. 11.2016 u škol s talentovou zkouškou) – uchazeč na přihlášce uvede 2 školy.
 5. Odevzdat (poslat doporučeně) přihlášky na příslušných školách do 1. 3. 2017 (u oborů s talentovou zkouškou do 30. 11. 2016) 
 6. Vyzvednout si zápisový lístek do 15. 3. 2017 u výchovné poradkyně.

Co udělat po odevzdání přihlášky:                                                                                                                                                   

 1. Zápisový lístek lze uplatnit jen jednou, výjimku tvoří případ, kdy je uchazeč přijat na jinou školu na odvolání, pak je možné vzít zápisový lístek zpět. Lhůta pro odevzdání zápisového lístku na střední školu se prodlužuje na 10 pracovních dnů.
 2. V případě uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami se vychází při úpravě podmínek v přijímacím řízení z doporučení školského poradenského zařízení. Předkládání doporučení školského poradenského zařízení, a tím i žádosti o úpravu podmínek přijímacího řízení, je na uchazeči nebo jeho zákonném zástupci.
 3. Pozvánka na přijímací zkoušku by měla přijít nejpozději 14 dní před jejím konáním.
 4. Termíny jednotných testů: čtyřleté obory 12. 4. 2017 a 19. 4. 2017šestileté, osmileté obory 18. 4. 2017 a 20. 4. 2017.
 5. Ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů  ve škole na veřejně přístupném místě . V případě nepřijetí uchazeče zasílá ředitel  rozhodnutí o nepřijetí písemně. Uchazeč si vyzvedá rozhodnutí do 5 dnů a může se do 3 dnů písemně odvolat proti tomuto rozhodnutí. Pokud není uchazeč přijat ani po odvolání, sleduje nabídky volných míst na webových stránkách Plzeňského kraje www.plzensky-kraj.cz (sekce Školství a sport)
 6. Zápisový lístek lze uplatnit jen jednou. Lhůta pro odevzdání zápisového lístku na střední školu je 10 pracovních dnů.

Vyplnění přihlášky:  

 1. Přihlášku vyplňte hůlkovým (tj. velkým tiskacím) písmem.
 2. ZPS = změněná pracovní schopnost, pokud jste zdraví, škrtněte ANO.
 3. Státní občanství je ČR nebo Česká republika (nikoli české!!).
 4. Názvy a adresy středních škol – jsou uvedeny na webových stránkách škol, v brožuře Čím budu.
 5. Obor vzdělání – platí totéž, co pro bod 4, nezapomeňte na kód!
 6. Kolonky pro zkrácené studium a ročník SŠ není nutné vyplňovat.
 7. Nakonec vyplňte datum a místo vyplnění přihlášky, přihlášku musí podepsat jak uchazeč, tak zákonní zástupci žáka.
 8. Potvrzení od lékaře nevyžadují všechny školy, zjistit se to dá na stránkách dané školy nebo v brožuře Čím budu. Za potvrzení se platí, je tedy zbytečné mít ho tam bezdůvodně.
 9. Druhou stranu přihlášky – hodnocení prospěchu a chování vyplňte samostatně, píší se sem předměty a známky za celý osmý ročník a pololetí devátého ročníku (u žáků odcházejících dříve celý 7. ročník a pololetí osmého, u žáků z 5. tříd celý 4. ročník a pololetí pátého). Jako první v tabulce uveďte hodnocení chování, ovšem nezapočítávejte ho do výpočtu celkového aritmetického průměru za ročník. Aritmetický průměr se zaokrouhluje na dvě desetinná místa.
 10. IZO školy – 102 228 388
 11. Schopnosti, vědomosti – zapisují se úspěchy v olympiádách, soutěžích.
 

AKTUÁLNÍ INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ OD CERMATu NAJDETE ZDE: Informace ke konání jednotné přijímací zkoušky 2017

 

Na následujícím portálu můžete formou testů zjistit, která střední škola by byla pro vás nejvhodnější:

www.PruvodciTesty.cz

UŽITEČNÉ ADRESY při výběru vhodné školy

Informace o přijímacích zkouškách – SCIO

http://www.atlasskolstvi.cz

http://www.ceskaskola.cz

http://www.scio.cz

http://www.zkousky-nanecisto.cz

ČÍM BUDU 2017

Všechny potřebné údaje o nabízených oborech vzdělávání na středních školách v Plzeňském kraji, jsou obsaženy v brožuře „Čím budu?“, kterou mají žáci k dispozici na své základní škole, nebo v níže uvedených odkazech

http://www.studujvpk.cz

http://www.infoabsolvent.cz