Volba povolání

Přehled oborů středních škol Plzeňského kraje pro školní rok 2022/2023 – brožura ČÍM BUDU

 


AKTUÁLNĚ :

Výsledky příjímacího řízení

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání zpřístupní výsledky jednotné přijímací zkoušky uchazeče příslušné střední škole nejpozději do 28. dubna 2022. Ředitel školy ukončí hodnocení do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení.

Po vyhodnocení výsledků příjímacího řízení budou na veřejně přístupném místě ve škole a na internetových stránkách příslušné školy zveřejněny seznamy přijatých uchazečů, které jsou považovány za rozhodnutí o přijetí ke studiu. Nepřijatým uchazečům ředitel doručí rozhodnutí o nepřijetí.

Pokud je uchazeč přijat, odevzdá střední škole do 10 pracovních dnů od zveřejnění seznamu přijatých uchazečů řádně vyplněný zápisový lístek. Pokud tak neučiní, vzdává se práva být na školu přijat.V případě nepřijetí může uchazeč ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí podat odvolání proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení.

 

 Další kola přijímacího řízení

Ředitel školy může k naplnění předpokládaného stavu žáků vyhlásit další kola přijímacího řízení. Počet přihlášek v dalších kolech přijímacího řízení není omezen.

Přehled průběžně aktualizovaných volných míst na středních školách v Plzeňském kraji je k dispozici zde.

 

……………………………………………………………………………………………………………………….

Informace pro vycházející žáky 7. – 9. ročníku a uchazeče víceletých gymnáziíprihlaska

Vážení rodiče,

dovolte mi, abych vás informovala o přijímacím řízení na střední školy a učiliště ve školním roce 2021/2022

Jednotná přijímací zkouška , jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura  a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace  ve dvou termínech, je stanovena  v řádném termínu na dny:

Čtyřleté obory vzdělávání, včetně nástavbového studia:

      1. termín:            úterý 12. dubna 2022

      2.termín :           středa 13. dubna 2022

 

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:

      1.termín:            úterý 19. dubna 2022

      2.termín:           středa 20. dubna 2022

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny

      1.termín:           úterý 10. května 2022

      2.termín:          středa 11. května 2022

Jednotná přijímací zkouška se nekoná při přijímacím řízení do oborů vzdělání  se závěrečnou zkouškou, do oborů vzdělání s výučním listem, do oborů vzdělání středních škol skupiny 82 Umění a užité umění. Možnost konání školní přijímací zkoušky tím není dotčena, kromě oborů vzdělání v konzervatoři. Do oborů středního vzdělání s talentovou zkouškou se talentová zkouška koná v pracovních dnech od 2. ledna 2022 do 15. ledna 2022. Do oborů vzdělání v konzervatoři se talentová zkouška koná v pracovních dnech od 15. ledna 2022 do 31. ledna 2022.

V případě oboru vzdělání gymnázium se sportovní přípravou se talentová zkouška koná v pracovních dnech od 2. ledna 2022 do 15. února 2022, tento obor však koná i jednotnou přijímací zkoušku v termínech uvedených výše.

 

Co je třeba udělat před odevzdáním přihlášek

 1. Vybrat si z nabídky oborů vzdělání – příručka „Čím budu“, Atlas škol…..
 2. Navštívit školu v den otevřených dveří, informovat se o vybraných oborech na internetových stránkách škol.
 3. Seznámit se s kritérii přijímacího řízení příslušné školy.
 4. Vytisknuté 2 přihlášky shodně vyplnit a odevzdat ke kontrole výchovné poradkyni (do 20. února 2022, do 16. 11.2021 u škol s talentovou zkouškou) – uchazeč na přihlášce uvede 2 školy.
 5. V případě uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami se vychází při úpravě podmínek v přijímacím řízení z doporučení školského poradenského zařízení. Předkládání doporučení, a tím i žádosti o úpravu podmínek přijímacího řízení, je na uchazeči nebo jeho zákonném zástupci.
 6. Odevzdat (poslat doporučeně) přihlášky na příslušné školy do 1. 3. 2022 (u oborů s talentovou zkouškou do 30. 11. 2021)
 7. Vyzvednout si Zápisový lístek u výchovného poradce.

  Po odevzdání přihlášky                                                                                                                                                 

 1. Pozvánka na přijímací zkoušku by měla přijít nejpozději 14 dní před jejím konáním

      2. Ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů ve škole na veřejně přístupném místě . V případě nepřijetí uchazeče zasílá ředitel  rozhodnutí o nepřijetí  písemně.

      3. Uchazeč si vyzvedne rozhodnutí do 5 dnů. Do 3 dnů se může písemně odvolat proti tomuto rozhodnutí. Pokud není uchazeč přijat ani po odvolání, sleduje nabídky volných míst na webových  stránkách Plzeňského kraje www.plzensky-kraj.cz (sekce Školství a sport)   

      4. Uchazeč uplatní zápisový lístek.  

 • Zápisový lístek lze uplatnit jen jednou. Výjimku tvoří případ, že uchazeč chce uplatnit ZL na škole, kde byl přijat na základě odvolání, nebo již uplatnil zápisový lístek v rámci přijímacího řízení do oborů s talentovou zkouškou a následně byl přijat do oboru vzdělání bez talentové zkoušky. Lhůta pro odevzdání zápisového lístku na střední školu je 10 pracovních dnů.

 

 

 • Vyplnění přihlášky
 1. Přihlášku vyplňte hůlkovým (tj. velkým tiskacím) písmem.
 2. ZPS = změněná pracovní schopnost, pokud jste zdraví, škrtněte ANO.
 3. Státní občanství je ČR nebo Česká republika (nikoli české!!).
 4. Názvy a adresy středních škol – jsou uvedeny na webových stránkách škol, v brožuře Čím budu.
 5. Obor vzdělání – platí totéž, co pro bod 4, nezapomeňte na kód!
 6. Kolonky pro zkrácené studium a ročník SŠ není nutné vyplňovat.
 7. Nakonec vyplňte datum a místo vyplnění přihlášky, přihlášku musí podepsat jak uchazeč, tak zákonní zástupci žáka.
 8. Potvrzení od lékaře nevyžadují všechny školy, zjistit se to dá na stránkách dané školy nebo v brožuře Čím budu. Za potvrzení se platí, je tedy zbytečné mít ho tam bezdůvodně.
 9. IZO školy – 102 228 388
 10. Schopnosti, vědomosti – zapisují se úspěchy v olympiádách, soutěžích.

 

Obsah a podoba testů :

Bude upřesněno po aktualizaci MŠMT.

Jednotná přijímací zkouška se skládá ze dvou písemných testů: z českého jazyka a literatury a z matematiky. Testy neobsahují nic nad rámec RVP ZV pro jednotlivé ročníky vzdělávání. K jejich úspěšnému absolvování by proto mělo stačit dobré zvládnutí učiva základní školy. 

Varianty testů jsou různé pro čtyřleté obory vzdělání (včetně oborů nástavbového studia), pro šestiletá gymnázia a pro osmiletá gymnázia. Maximální možný počet dosažených bodů v písemných testech z matematiky i českého jazyka a literatury je 50 bodů. Minimální hranice úspěšnosti není centrálně stanovena, školy si kritéria pro přijetí stanovují samy v rámci kritérií pro přijetí.

Povolenými pomůckami při konání testů je pouze modře či černě píšící propisovací tužka (nelze používat gumovací pera či fixky), u matematiky navíc obyčejná tužka a rýsovací potřeby. U zkoušky je zakázané používat slovníky, Pravidla českého pravopisu, kalkulačku či matematicko-fyzikální tabulky.

Písemný test z českého jazyka a literatury trvá 60 minut, test z matematiky pak 70 minut. Do výsledku přijímacího řízení se bude zohledňovat pouze lepší výsledek z prvního či druhého termínu příslušného

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří odevzdali společně s přihláškou doporučení školského poradenského zařízení, budou mít časový limit pro konání testů prodloužen v souladu s informacemi uvedenými v doporučení. Více informací k úpravám podmínek zkoušky naleznete v sekci Úpravy podmínek přijímacího řízení.testu.

 

         Na následujícím portálu můžete formou testů zjistit, která střední škola by byla pro vás nejvhodnější: