Volba povolání

Informace pro vycházející žáky 8. – 9. ročníku a uchazeče víceletých gymnáziíprihlaska

Vyplňování a odesílání přihlášek na střední školy ve školním roce 2017/18
 

Vážení rodiče,

dovolte mi, abych vás informovala o přijímacím řízení na střední školy a učiliště. Od školního roku 2016/17 se mění okolnosti přihlašování uchazečů k přijímacímu řízení a průběh přijímacího řízení. Tyto změny vycházejí z nového znění § 60 až 64 školského zákona (zákon 561/2004Sb., ve znění zákona č. 178/2016 Sb.) a z vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání. Změny se týkají přihlášek ke střednímu vzdělávání ve školách všech zřizovatelů.

Změny v přihláškách souvisejí zejména se zavedením jednotné zkoušky (konané formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a z písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace) v oborech s maturitní zkouškou podle § 60 odst. 5 školského zákona. Při jednotné zkoušce se ve čtyřletých oborech prokazují  znalosti z celého Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, v šestiletých a osmiletých oborech vzdělávání se prokazují znalosti z jeho obsahu úměrného době vzdělávání.

Co je třeba udělat před odevzdáním přihlášky:

 1. Vybrat si z nabídky oborů vzdělání – příručka „Čím budu“, Atlas škol…..
 2. Navštívit školu v den otevřených dveří, informovat se o vybraných oborech na internetových stránkách škol.
 3. Seznámit se s kritérii přijímacího řízení příslušné školy.
 4. Vytisknuté 2 přihlášky shodně vyplnit a odevzdat ke kontrole výchovné poradkyni (do 17. února 2018, do 16. 11.2017 u škol s talentovou zkouškou) – uchazeč na přihlášce uvede 2 školy.
 5. V případě uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami se vychází při úpravě podmínek v přijímacím řízení z doporučení školského poradenského zařízení. Předkládání doporučení, a tím i žádosti o úpravu podmínek přijímacího řízení,je na uchazeči nebo jeho zákonném zástupci.
 6. Odevzdat (poslat doporučeně) přihlášky na příslušné školy do 1. 3. 2018 (u oborů s talentovou zkouškou do 30. 11. 2017) 
 7. Vyzvednout si zápisový lístek do 15. 3. 2018 u výchovné poradkyně.

Co udělat po odevzdání přihlášky:                                                                                                                                                   

 1. Pozvánka na přijímací zkoušku by měla přijít nejpozději 14 dní před jejím konáním
 2. Termíny jednotných testů:      čtyřleté obory                                12. 4. 2018       a         16. 4. 2018     ( náhradní termín 10.5., 11.5.2018)

                                                                šestileté a osmileté obory           13. 4. 2018   a   17. 4. 2018.               ( náhradní termín 10.5., 11.5.2018)

      3. Ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů ve škole na veřejně přístupném místě . V případě nepřijetí uchazeče zasílá ředitel  rozhodnutí o nepřijetí  písemně.

      4. Uchazeč si vyzvedne rozhodnutí do 5 dnů. Do 3 dnů se může písemně odvolat proti tomuto rozhodnutí. Pokud není uchazeč přijat ani po odvolání, sleduje nabídky volných míst na webových stránkách Plzeňského kraje www.plzensky-kraj.cz (sekce Školství a sport)   

      5. Uchazeč uplatní zápisový lístek.  

 • Zápisový lístek lze uplatnit jen jednou.Vyjímku tvoří případ,že uchazeč chce uplatnit ZL na škole,kde byl přijat na základě odvolání,nebo již uplatnil zápisový lístek v rámci přijímacího řízení do oborů s talentovou zkouškou a následně byl přijat do oboru vzdělání bez talentové zkoušky. Lhůta pro odevzdání zápisového lístku na střední školu je 10 pracovních dnů.

Vyplnění přihlášky:  

 1. Přihlášku vyplňte hůlkovým (tj. velkým tiskacím) písmem.
 2. ZPS = změněná pracovní schopnost, pokud jste zdraví, škrtněte ANO.
 3. Státní občanství je ČR nebo Česká republika (nikoli české!!).
 4. Názvy a adresy středních škol – jsou uvedeny na webových stránkách škol, v brožuře Čím budu.
 5. Obor vzdělání – platí totéž, co pro bod 4, nezapomeňte na kód!
 6. Kolonky pro zkrácené studium a ročník SŠ není nutné vyplňovat.
 7. Nakonec vyplňte datum a místo vyplnění přihlášky, přihlášku musí podepsat jak uchazeč, tak zákonní zástupci žáka.
 8. Potvrzení od lékaře nevyžadují všechny školy, zjistit se to dá na stránkách dané školy nebo v brožuře Čím budu. Za potvrzení se platí, je tedy zbytečné mít ho tam bezdůvodně.
 9. IZO školy – 102 228 388
 10. Schopnosti, vědomosti – zapisují se úspěchy v olympiádách, soutěžích.
 

         Na následujícím portálu můžete formou testů zjistit, která střední škola by byla pro vás nejvhodnější:

www.PruvodciTesty.cz

UŽITEČNÉ ADRESY při výběru vhodné školy

Informace o přijímacích zkouškách – SCIO

http://www.atlasskolstvi.cz

http://www.ceskaskola.cz

http://www.scio.cz

http://www.zkousky-nanecisto.cz

ČÍM BUDU 2018

Všechny potřebné údaje o nabízených oborech vzdělávání na středních školách v Plzeňském kraji, jsou obsaženy v brožuře „Čím budu?“, kterou mají žáci k dispozici na své základní škole, nebo v níže uvedených odkazech

http://www.studujvpk.cz

http://www.infoabsolvent.cz

Webový portál týkající se řemesla a techniky