Volba povolání

AKTUÁLNÍ INFORMACE K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM 2020

 

Informace pro vycházející žáky 7. – 9. ročníku a uchazeče víceletých gymnáziíprihlaska

Vyplňování a odesílání přihlášek na střední školy ve školním roce 2019/20
 
 

Vážení rodiče,

dovolte mi, abych vás informovala o přijímacím řízení na střední školy a učiliště ve školním roce 2019/2020.

Jednotná přijímací zkouška , jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ve dvou termínech, je stanovena  v řádném termínu na dny:

Čtyřleté obory vzdělávání, včetně nástavbového studia:

      1. termín:            úterý  14.dubna 2020

      2.termín :           středa 15.dubna 2020

 

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:

      1.termín:            čtvrtek 16.dubna 2020

      2.termín:           pátek 17.dubna 2020

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny

      1.termín:           středa  13.května 2020 

      2.termín:          čtvrtek  14.května 2020

Do oborů vzdělání středních škol skupiny 82 Umění a užitné umění  se koná talentová zkouška v pracovních dnech od 2.ledna do 15.ledna 2020 a oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou se koná ve dnech od 2.ledna do 15.února 2020 , do oborů vzdělání v konzervatoři se koná talentová zkouška v pracovních dnech od 15.ledna do 31.ledna 2020.

 

Co je třeba udělat před odevzdáním přihlášek

 1. Vybrat si z nabídky oborů vzdělání – příručka „Čím budu“, Atlas škol…..
 2. Navštívit školu v den otevřených dveří, informovat se o vybraných oborech na internetových stránkách škol.
 3. Seznámit se s kritérii přijímacího řízení příslušné školy.
 4. Vytisknuté 2 přihlášky shodně vyplnit a odevzdat ke kontrole výchovné poradkyni (do 20. února 2020, do 16. 11.2019 u škol s talentovou zkouškou) – uchazeč na přihlášce uvede 2 školy.
 5. V případě uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami se vychází při úpravě podmínek v přijímacím řízení z doporučení školského poradenského zařízení. Předkládání doporučení, a tím i žádosti o úpravu podmínek přijímacího řízení,je na uchazeči nebo jeho zákonném zástupci.
 6. Odevzdat (poslat doporučeně) přihlášky na příslušné školy do 1. 3. 2020 (u oborů s talentovou zkouškou do 30. 11. 2019)
 7. Vyzvednout si Zápisový lístek u výchovného poradce.

  Po odevzdání přihlášky                                                                                                                                                 

 1. Pozvánka na přijímací zkoušku by měla přijít nejpozději 14 dní před jejím konáním

      2. Ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů ve škole na veřejně přístupném místě . V případě nepřijetí uchazeče zasílá ředitel  rozhodnutí o nepřijetí  písemně.

      3. Uchazeč si vyzvedne rozhodnutí do 5 dnů. Do 3 dnů se může písemně odvolat proti tomuto rozhodnutí. Pokud není uchazeč přijat ani po odvolání, sleduje nabídky volných míst na webových  stránkách Plzeňského kraje www.plzensky-kraj.cz (sekce Školství a sport)   

      4. Uchazeč uplatní zápisový lístek.  

 • Zápisový lístek lze uplatnit jen jednou.Vyjímku tvoří případ,že uchazeč chce uplatnit ZL na škole,kde byl přijat na základě odvolání,nebo již uplatnil zápisový lístek v rámci přijímacího řízení do oborů s talentovou zkouškou a následně byl přijat do oboru vzdělání bez talentové zkoušky. Lhůta pro odevzdání zápisového lístku na střední školu je 10 pracovních dnů.

Vyplnění přihlášky

 1. Přihlášku vyplňte hůlkovým (tj. velkým tiskacím) písmem.
 2. ZPS = změněná pracovní schopnost, pokud jste zdraví, škrtněte ANO.
 3. Státní občanství je ČR nebo Česká republika (nikoli české!!).
 4. Názvy a adresy středních škol – jsou uvedeny na webových stránkách škol, v brožuře Čím budu.
 5. Obor vzdělání – platí totéž, co pro bod 4, nezapomeňte na kód!
 6. Kolonky pro zkrácené studium a ročník SŠ není nutné vyplňovat.
 7. Nakonec vyplňte datum a místo vyplnění přihlášky, přihlášku musí podepsat jak uchazeč, tak zákonní zástupci žáka.
 8. Potvrzení od lékaře nevyžadují všechny školy, zjistit se to dá na stránkách dané školy nebo v brožuře Čím budu. Za potvrzení se platí, je tedy zbytečné mít ho tam bezdůvodně.
 9. IZO školy – 102 228 388
 10. Schopnosti, vědomosti – zapisují se úspěchy v olympiádách, soutěžích.

Akce pro rodiče a žáky

28.11.2019                                  

17:15hod       Prezentace SŠ a SOU – pozváni zástupci  :        SOU elektrotechnické, Plzeň

                                                                                                                   Hotelová škola, Plzeň

                                                                                                                   SPŠ strojnická a SOŠ profesora Švejcara, Plzeň

                                                                                                                   SOU stavební, Plzeň

                                                                                                                   Církevní střední škola, Plzeň

                                                                                                                   Střední škola, Rokycany                                                                 

                                                                                                                   Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu, Plzeň

                                                                                                                   Střední zdravotnická škola, Plzeň

                                                                                                                    SPŠ elektrotechnická, Plzeň

 

 

 

 

         Na následujícím portálu můžete formou testů zjistit, která střední škola by byla pro vás nejvhodnější:

www.PruvodciTesty.cz

UŽITEČNÉ ADRESY při výběru vhodné školy

Informace o přijímacích zkouškách – SCIO

http://www.atlasskolstvi.cz

http://www.ceskaskola.cz

http://www.scio.cz

http://www.zkousky-nanecisto.cz

ČÍM BUDU 2020

Všechny potřebné údaje o nabízených oborech vzdělávání na středních školách v Plzeňském kraji, jsou obsaženy v brožuře „Čím budu?“, kterou mají žáci k dispozici na své základní škole, nebo v níže uvedených odkazech

http://www.studujvpk.cz

http://www.infoabsolvent.cz

Webový portál týkající se řemesla a techniky

Dny Otevřených dveří

DOD konané ve školním roce 2018-19