Zápisy do 1. ročníku

 

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

aktualizovali jsme seznam budoucích prvňáčků. Nyní zde najdete i rozdělení do tříd.

 

seznam prvňáčků 2021 s rozdělením do tříd

 

 

Organizace zápisů do prvních tříd pro školní rok 2021/2022

 

I. Základní opatření

I.1. K zápisu se přihlašují děti, které nejpozději k 31.8.2021 dovrší šestý rok věku.

I.2. Zápisy do prvních tříd budou mít pouze administrativní podobu bez přítomnosti dítěte.

I.3. Zákonný zástupce dítěte své dítě přihlásí k zápisu pomocí zápisového listu poskytnutého školou.

I.4. Z výše uvedených důvodů nebude spuštěn elektronický rezervační systém k původně plánovaným zápisům.

 

II. Zápisový list

II.1.  Zápisový list si můžete stáhnout na TOMTO ODKAZU nebo na odkazu pod tímto článkem a dále si můžete stáhnout i Žádost o odklad povinné školní docházky

II.2. Zákonný zástupce dítěte si zápisový list vytiskne a pravdivě výplní, za pravdivost ručí svým podpisem.

II.3. Kdo nemá možnost zápisový list stáhnout a vytisknout, může si jej vyzvednout od středy 17. března na vrátnici školy v pracovní dny od 07.30 do 13.00 hod.

 

III. Doručení zápisového listu

III.1. Vyplněný a podepsaný zápisový list doručí zákonný zástupce škole nejpozději do neděle 11.4.2021.

 III.2. Způsob doručení:

  • datovou schránkou,
  • mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce,
  • poštou (rozhodující je datum podání na poště),
  • osobním podáním na vrátnici školy od 07.30 do 13.00 hod.
  • osobním podáním do schránky u hlavního vchodu školy.

III.3. Ze závažných důvodů může zákonný zástupce požádat školu o prodloužení termínu odevzdání formuláře až do 30.4.2021. Dohodu o prodloužení termínu musí učinit mailem nebo telefonicky (378 028 680, 378 028 681, 605 001 183), nejpozději však do 11.4.2021.

 

IV. Potvrzení školy po přijetí zápisového listu

IV.1. Po přijetí zápisového listu škola telefonicky kontaktuje zákonného zástupce, potvrdí přijetí formuláře a sdělí zákonnému zástupci registrační číslo dítěte, pod kterým bude vedeno v přijímacím řízení.

IV.2. Seznam registračních čísel přijatých žáků bude do 23.4.2021 vyvěšen na hlavním vchodu školy, ve vývěsce školy a zveřejněn na stránkách školy. Zákonní zástupci nepřijatých žáků budou vyrozuměni písemnou formou.

IV.3. Pokud zákonný zástupce uvede do zápisového listu neplatné nebo nepravdivé kontaktní údaje, neručí škola za zdárné vyřízení zápisu.

 

V. Pomoc školy při vyplňování formuláře

V.1. Pokud zákonný zástupce žáka nemůže ze závažných důvodů zápisový formulář samostatně vyplnit, může se k jeho vyplnění dostavit osobně do školy ve dnech původně plánovaných zápisů v pátek 9.4.2021 od 10.00 do 16.00 hod a v sobotu 10.4.2021 od 9.00 do 12.00 hod. Při vyplňování předloží doklad totožnosti a rodný list dítěte. Pokud chce zákonný zástupce žádat o odklad povinné školní docházky, předloží též doporučení ŠPZ a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

V.2. Škola připraví dvě pracoviště. Zákonní zástupci budou vstupovat jednotlivě, vybaveni respirátorem a rukavicemi. Zdrží se v budově pouze po dobu nezbytně nutnou k vyplnění formuláře.

V.3. Osobám bez ochranných pomůcek nebude vstup do budovy umožněn.

V.4. V případě jakýchkoli nejasností volejte číslo 378 028 681, 605 001 183

 

VI. Doplňující informace

Kritéria přijetí žáků do 1. ročníku: V souladu s ustanovením § 36 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a obecně závazné vyhlášky statutárního města Plzně č. 5/2005 o stanovení školských obvodů, ve znění obecně závazné vyhlášky statutárního města Plzně č. 6/2014 stanovuje ředitel školy následující kritéria přijetí žáků do 1. ročníku základního vzdělávání:

1) Přednostně budou přijímáni žáci s místem trvalého pobytu ve školském obvodu: Spádová oblast – školský obvod Plzeň 2

(území městského obvodu Plzeň 2 – Slovany: katastrální území Bručná, Božkov, Hradiště u Plzně, Koterov a Plzeň 2, území městského obvodu Plzeň 8 – Černice katastrální území Černice)

2) Přednostně budou přijímáni žáci, kteří mají v aktuálním školním roce na Masarykově ZŠ sourozence v 1. – 8. ročníku.

3) Přednostně budou přijímáni spádoví žáci, kterým byl pro následující školní rok udělen na Masarykově ZŠ odklad povinné školní docházky.

 

Jak na odklad povinné školní docházky: K žádosti o odklad školní docházky zákonný zástupce dokládá doporučení školského poradenského zařízení (ŠPZ) a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Činnost ŠPZ není krizovými opatřeními přerušena. ŠPZ, byť někde v omezeném provozu, nadále zajišťují nutné služby, tedy typicky žádosti o odklad povinné školní docházky. Pokud zákonný zástupce nedoloží k žádosti o odklad příslušná doporučení, správní řízení o zápisu se v takovém případě přeruší a ředitel školy současně stanoví dobu, do které je nutné příslušná doporučení doložit. Nedoloží-li zákonný zástupce příslušná doporučení do stanovené doby, řízení se zastaví v souladu s § 66 odst. 1 písm. c) správního řádu. Má-li ředitel školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může si vyžádat od zákonných zástupcích jejich originál nebo ověřenou kopii.

Děkujeme za důvěru, kterou nám zápisem svého dítěte na naši školu projevujete. Velice si toho vážíme.

 

Na další spolupráci se těší

Mgr. Martina Grofová a Mgr. Bohuslava Enžlová, třídní učitelky budoucích 1. tříd

PaedDr. Antonín Herrmann – ředitel školy

Mgr. Martin Šimek – zástupce ředitele školy

 

ZÁPISOVÝ LIST (PDF), (DOC)

Žádost o odklad povinné školní docházky ve školním roce 2021 (PDF), (DOC)

 

Kritéria přijetí žáků do 1 ročníku

Desatero pro rodiče

Školské obvody

Plzeňská karta pro prvňáčky zdarma