Speciální pedagog

Mgr. Kristina Lišková              tel. 608 868 589

                                                   liskovakr@mzs.plzen-edu.cz

                                                  konzultace kdykoliv po telefonické domluvě

 

Poradenská, speciálně pedagogická, diagnostická a intervenční činnost

  • Zpracovává programy integrace a inkluze žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, ve spolupráci s třídním učitelem a ostatními pedagogy vypracovává individuální vzdělávací plán nebo plán pedagogické podpory.
  • Pracuje individuálně nebo ve skupině s žáky v souladu s vyšetřeními školských poradenských zařízení.
  • Vede písemné záznamy umožňující doložit rozsah a obsah činnosti speciálního pedagoga, navržená a realizovaná opatření.
  • Shromažďuje odborné zprávy a informace o žácích v poradenské péči speciálních poradenských zařízení a zajišťuje je v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů
  • Poskytuje poradenství v oblasti rodinných vztahů, zdravotního postižení, psychického onemocnění, sociálně patologických a kriminálních jevů, školní neúspěšnosti, problémech v osobnostním nebo sociálním vývoji, v oblasti vzdělávací dráhy.
  • Je k dispozici dětem, které potřebují pomoc s učením, poskytuje krizovou intervenci při problémech dětí ve škole i doma. Všechny děti mají možnost přijít na rozhovor nebo konzultaci.
  • Pomáhá při problémech týkajících se klimatu třídy, spolupracuje s třídními učiteli i s ostatními pedagogy.
  • Spolupracuje s poradenskými zařízeními, připravuje sociálně preventivní programy.
  • Zabezpečuje komunikaci s rodiči nebo zákonnými zástupci žáků, poskytuje konzultace.
  • je garantem práce s nadanými dětmi. Aktivně vyhledává (i po domluvě s vyučujícími) nadané děti, chodí na náslechy do tříd, případně poskytuje nadaným dětem pedagogickou intervenci, speciální materiály, aktivity a stará se o jejich další rozvoj.