Povinně zveřejňované informace

podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

 

1.  Název Masarykova základní škola Plzeň, Jiráskovo náměstí 10, příspěvková organizace
2. Důvod a způsob založení Základní účel zřízení – předškolní vzdělávání dětí

 

Hlavní činnost

–       Poskytování základního vzdělávání podle platných právních předpisů

–       Zajišťování školní družiny pro žáky I. stupně

–       Zajištění zařízení školního stravování pro žáky školy a pro žáky ostatních škol

–       Zajištění závodního stravování pro zaměstnance školy

–       Výchova a rozvoj talentované mládeže

 

Doplňková činnost

–       Zajištění stravování pro veřejnost s tím, že nebude dotčena hlavní činnost školy

–       Zajištění vzdělávacích a tělovýchovných činností pro volný čas dětí a mládeže s tím, že nebude dotčena hlavní činnost

–       Pořádání kulturně-vzdělávacích a zábavných akcí, výstav, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

 

Zřizovatel – Statutární město Plzeň

 

Nadřízený orgán pro oblast výkonu státní správy Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor školství, mládeže a sportu

 

3. Organizační struktura Organizační struktura

  1. V čele školy jako právního subjektu stojí ředitel školy – vedoucí organizace, který odpovídá za plnění úkolů organizace.
  2. Škola se člení na vedení školy a útvar – pedagogický, školní družiny, stravovací, ekonomický a správní.
  3. Ředitele školy zastupuje zástupce ředitele jako statutární orgán.

organizační schéma řízení školy

4. Kontaktní spojení Kontakty, Kontakty 2
5. Případné platby  lze poukázat Číslo účtu – Školní družina

Číslo účtu – Školní jídelna

6. IČO 68784589
7. Plátce daně z přidané hodnoty Škola není plátcem daně z přidané hodnoty
8. Dokumenty 8.1 Seznamy hlavních dokumentů:

zřizovací listina školská rada

ŠVP (Školní vzdělávací program)

 

8.2 Rozpočet

Pro naši organizaci byl schválen na činnosti vlastní organizace příspěvek na provoz pro rok 2023 – 5 584 tis. Kč a pro rok 2024- 5847 tis. Kč

rozpočet

9. Žádosti o informace Místo a způsob podání 
10. Příjem podání a podnětů Místo a způsob, kde lze podat žádost nebo stížnost, obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob – Kontakty

Portál veřejné správy

11. Předpisy 11.1 Nejdůležitější používané předpisy:

 

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Sbírka zákonů

Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon 

Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování  

Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání  

Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání  

Škola nevydává právní předpisy.

Předpisy jsou přístupné k nahlédnutí v úředních hodinách v sídle organizace.

12 Úhrady za poskytování informací

 

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací 

 

12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Dosud nebylo řešeno

13. Licenční smlouvy Nejsou uzavřeny
14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím Výroční zprávy 2019 – 2023