Informace o ŠD

ZÁPIS DO ŠD

na školní rok 2023/2024

žáka zapisují do ŠD zákonní zástupci

 

ve čtvrtek 31. srpna 2023

13.00 – 16.30 hodin

v pátek 1. září 2023

8.00 – 12.00 hodin

 

v tělocvičně ZŠ

vchod ze dvora školy z Klášterní ulice


Školní družina   – telefon: 378 028 688  /1. – 3. oddělení/

                                 – telefon: 378 028 694  /4. – 5. oddělení/

e-mail: skola@mzs.plzen-edu.cz  sekretariát

vedoucí vychovatelka ŠD:  splichalovama@mzs.plzen-edu.cz  

webové stránky: www.masarykovazs.cz

 

 1. Provoz ŠD (školské zařízení pro zájmové vzdělávání) zajišťuje škola každý pracovní den, jedná se o dvousměnný  provoz:

      ranní provoz    6.00  –  7.45 hodin  /vstup do ŠD otevřen v 6.00 průběžné až 7.15 hodin/

      odpolední provoz   11.40 – 16.30 hodin

 

ŠD má 6 oddělení:

oddělení SOVIČKY – vychovatelka Lucie Hahnová, DiS.
oddělení BERÁNCI – vychovatelka Beránková Lada
oddělení BERUŠKY – vedoucí vychovatelka Šplíchalová Martina
oddělení LIŠTIČKY – vychovatelka Mgr. Šilhanová Kateřina
oddělení ŽABKY – vychovatelka Bc. Dlouhá Vendula

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oddělení DELFÍNI – vychovatelka Mgr. Adéla Trkovská

 1. Činnost školní družiny je určena přednostně žákům I. stupně základní školy. ŠD organizuje zájmové vzdělávání pro účastníky přihlášené k pravidelné denní docházce /nejméně 4 dny v týdnu – Vyhláška č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání/. Při opakovaném nedodržení této podmínky bude ZZ informován o porušování výše uvedené vyhlášky. Pokud přes upozornění nedojde k nápravě stavu a zlepšení docházky, bude žák vyloučen ze ŠD.

 

 1. ŠD je v provozu po celý školní rok, kromě dnů, kdy ředitel školy rozhodne po dohodě se zřizovatelem provoz přerušit (školní prázdniny, ředitelské volno, mimořádné „chřipkové prázdniny“ atd.). Přerušení provozu bude rodičům vždy včas oznámeno.

 

 1. O přijetí žáka do školní družiny rozhoduje ředitel školy na základě písemné přihlášky, jejíž součástí je písemné sdělení zákonných zástupců žáka o rozsahu docházky a způsobu odchodu žáka ze ŠD. Důvodem odmítnutí přijetí žáka je především naplnění kapacity ŠD, ta bude naplňována od 1. tříd směrem k vyšším ročníkům. Každý případ odmítnutí přijetí žáka do ŠD bude projednán se zákonnými zástupci žáka.

 

 1. Výše úplaty za pobyt v ŠD je stanovena předem na celý školní rok a činí 140,- Kč měsíčně, a to za každý započatý měsíc, ve kterém byl žák zapsán. Výše úplaty je stanovena na základě propočtu měsíčních nákladů na žáka.

      Dle stanovení vyhlášky č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání a doplňku § 11 – pokud je v kalendářním měsíci omezen nebo přerušen provoz školní družiny po dobu delší než 5 dnů, úplata se účastníkovi poměrně sníží. Způsob platby určuje ředitel školy.       

Splatnost je k 5. dni v kalendářním měsíci. Pokud byl žák přihlášen (zapsán) do ŠD v průběhu kalendářního měsíce, je příspěvek splatný do 5 dnů po datu přihlášení (zapsání).

 

Termíny plateb
září – prosinec 560,-
leden – červen od 1.1.2024 výši úplaty stanovuje zřizovatel
číslo účtu školy – KB 4838490267/0100
variabilní symbol 602100
do poznámky pro příjemce uvést PŘÍJMENÍ  ŽÁKA

 

 1. Školní stravování je zajištěno přímo v budově. Při přihlašování žáka ke školnímu

     stravování se informujte na tel. čísle 378 028 690 u vedoucí školní jídelny A. Kupcové.

     Úřední hodiny p. hospodářky ŠJ jsou stanoveny po každý pracovní den v těchto hodinách:

      7.00 hod.   –   8.00 hod.           11.30 hod.   –   14.00 hod. /pouze ve dnech placení    

      stravného//

Dohled nad žáky (ŠD) zajišťují v prostorách jídelny p. vychovatelky.

 

 1. Zápis žáka do ŠD

Rodiče – zákonní zástupci žáka mají možnost předem vyplnit předběžný zájem o ŠD.

Zápis probíhá vyplněním přihlášky do ŠD v daných termínech.

Rodiče – zákonní zástupci žáka vyplní přihlášku a předají v ŠD. V přihlášce je uveden rozsah docházky, kdo a v kterou hodinu si bude žáka v průběhu celého týdne vyzvedávat nebo zda bude odcházet sám.

 

 1. Vyzvedávání žáků

Vzhledem k vnitřnímu řádu ŠD žádáme Vás, rodiče – zákonné zástupce žáků, o respektování těchto pravidel:

 1. vyzvednout žáka lze osobně nebo odchází sám po obědě – výstup ze ŠD ve 13.30 hodin,
 2. v době zájmových činností se žáci od 13.30 do 15.00 hodin nevyzvedávají,
 3. vyzvednout žáka lze osobně nebo odchází sám průběžně od 15.00 do 16.30 hodin, 
 4. výstupy ze ŠD – z jednotlivých oddělení průběžně00 – 15.30 hodin, od 15.30 do 16.00 hodin výstupy ze 2. oddělení (spojení 1. – 3. oddělení vchod z Klášterní ulice) a ze 4. oddělení /spojení 4. a 6. oddělení vchod Habrmannova ulice/, možnost průchodu přes školní dvůr, od  16.00 do 16.30 hodin výstupy všech žáků ŠD ze 2. oddělení (spojení všech oddělení),
 5. nelze žádat  o  propuštění  žáka ze  ŠD telefonicky
 6. žáky vyzvedávají osoby starší 18 let

 

Z bezpečnostních důvodů bude škola vždy při mimořádném uvolňování žáků požadovat písemné  prohlášení  rodičů – zákonných zástupců žáka  a  písemné určení fyzické osoby, která si žáka vyzvedne /formulář uvolňování žáka ze ŠD/.

 

 1. Vybavení žáků pro pobyt v ŠD:
 • doporučujeme zajistit žákům pro pobyt v ŠD tzv. náhradní oblečení (pro zájmové činnosti v přírodě, hry  na hřišti  ) a žáci si ho mohou ponechat v označených pevných taškách v šatně ŠD
 • veškeré náhradní oblečení by mělo být rodiči označeno (doporučujeme nesmyvatelné  fixy – máme zkušenost, že bez označení si žáci věci nepoznají)

 

 1. Chod ŠD upravuje vnitřní řád ŠD, který je rodičům – zákonným zástupcům žáka k dispozici v prostorách ŠD a na webových stránkách naší školy.