Charakteristika pracoviště

Školní poradenské pracoviště (ŠPP)

poskytuje poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům.

Členy ŠPP jsou: Mgr. Kristína Lišková – speciální pedagog – vedoucí pracoviště

                             Ing. Libuše Brejchová – výchovná a kariérní poradkyně 2. stupně

                             Mgr. Libuše Šmídová – výchovná poradkyně 1. stupně

                             PaedDr. Antonín Herrmann – metodik prevence 2. stupně

¨                           Mgr. Petra Fialová – metodik prevence 1. stupně

                             Mgr. Bohuslava Enžlová – vedoucí učitelka 1. stupně

                             Mgr. Lucie Sichingerová – koordinátorka vzdělávání cizinců

                             Bc. Iveta Reitspiesová – vedoucí sekce asistentek pedagog

Mezi hlavní úkoly ŠPP patří:

 • posílení pozitivních vztahů mezi všemi subjekty školy, rozšíření oblastí primární prevence a zkvalitnění péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami a děti nadanými
 • poskytnutí krizové intervence dítěti, které se ocitne v psychicky mimořádně náročné situaci – v současné době velmi aktuální
 • spolupráce s učiteli při vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných 
 • pedagogická intervence dětí se speciálními vzdělávacími potřebami
 • evidenci zpráv z PPP, SPC a jiných organizací – vytváření plánů pedagogické podpory, individuálních vzdělávací a výchovných plánů
 • práce s třídními kolektivy (diagnostika vztahů-třídní klima, školní klima, rozvoj spolupráce, komunikace, osobnosti a sociálních dovedností)
 • péče o žáky ze socio-kulturně nepodnětného prostředí
 • péče o žáky ohrožené školním neúspěchem
 •  hledání a přijímání opatření k maximálnímu využití potenciálu dítěte
 • řešení problematiky vzdělávání žáků cizinců
 • zajištění obědů pro sociálně slabé žáky
 • optimalizace vzdělávání žáků se speciálními potřebami, kteří mají přiděleného asistenta pedagoga