Šablony III

OPVVV, VÝZVA Č. 02_20_080 PODPORA ŠKOL FORMOU PROJEKTŮ ZJEDNODUŠENÉHO VYKAZOVÁNÍ-ŠABLONY III.

Masarykova základní škola Plzeň, Jiráskovo náměstí 10, příspěvková organizace je realizátorem projektu s názvem: ŠABLONY III. Masarykova základní škola Plzeň, reg.č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017611 v rámci Výzvy č. 02_20_080 Šablony III., Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).

DETAILY PROJEKTU

Doba realizace: od 1. 9. 2020 do 31. 12. 2021

Finanční výše podpory/CZV projektu: 817 314,00

Podpořeno:
Prostředky Evropského sociálního fondu v rámci OP VVV a státního rozpočtu ČR.

Hlavní kontaktní osoba projektu za naši školu:

PaedDr. Antonín Herrmann, ředitel školy, kontakt: herrmannan@mzs.plzen-edu.cz

ANOTACE projektu

Cílem výzvy je podpořit činnost mateřské a základní školy formou projektů zjednodušeného
vykazování. Aktivity jsou zaměřeny na osobnostně profesní rozvoj pedagogů a zvyšování kvality vzdělávání v mateřských a základních školách prostřednictvím sdílení zkušeností pedagogů, spolupráce s odborníky z praxe, zahraničních stáží pedagogů a na pomoc školám při společném vzdělávání dětí a žáků, a to možností personálního posílení o školního asistenta, školního psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga a chůvu. Dále jsou podporovány extrakurikulární aktivity, spolupráce s rodiči dětí a žáků, kariérové poradenství žáků a aktivity rozvíjející metody výuky s využitím ICT.

ZÁKLADNÍ ŠKOLOU REALIZOVANÝ VÝBĚR ŠABLON projektu

3.II/2 Školní speciální pedagog – personální podpora ZŠ
3.II/12 Projektový den ve výuce – (povinná aktivita)
3.II/13 Projektový den mimo školu