Volba povolání

Informace k přijímacímu řízení :

 

 Další kola přijímacího řízení

• K naplnění předpokládaného stavu žáků může ředitel školy vyhlásit další kola přijímacího řízení (a to
i po zahájení školního roku).
• Pokud ředitel školy vyhlásí další kola přijímacího řízení, oznámí neprodleně krajskému úřadu počet
volných míst v jednotlivých oborech vzdělání a formách vzdělávání, a ten tyto údaje neprodleně
zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup – viz.odkaz v emailu ( tabulka)
• Při přijímacím řízení v dalších kolech se postupuje obdobně jako v 1. kole, s následujícími výjimkami:
a) uchazeč není omezen v počtu podaných přihlášek,
b) nekoná se jednotná zkouška,
c) na přihlášce uchazeč uvádí pouze jednu školu, obor vzdělání, případně odlišné zaměření školního
vzdělávacího programu,
d) řediteli školy se nezakládá povinnost stanovit dva termíny školní přijímací zkoušky,
e) ředitel školy nemusí zohlednit výsledky jednotné zkoušky,
f) zohledňuje-li ředitel školy výsledky jednotné zkoušky, musí určit náhradní způsob hodnocení
u uchazečů, kteří jednotnou zkoušku v 1. kole nekonali.
• Protože slovo „obdobně“ ve spojení s odkazem na jiné ustanovení téhož nebo jiného právního předpisu
vyjadřuje, že toto ustanovení se vztahuje na vymezené právní vztahy v plném rozsahu, je povinností
ředitele školy mj. vždy zohlednit výsledky předchozího vzdělávání a vždy stanovit pořadí uchazečů,
které rozhoduje o přijetí.

Zápisový lístek lze použít také tehdy,kdy uchazeč bere zápisový lístek zpátky
pro uplatnění ve škole, kde bylo jeho odvolání úspěšné, nebo pokud má záměr ho uplatnit ve škole, kde
byl přijat na obor bez talentové zkoušky za předpokladu, že zápisový lístek uplatnil při přijetí do oboru
s talentovou zkouškou (§ 60g odst. 7 školského zákona). Dokladem pro vydání zápisového lístku střední
školou je rozhodnutí o přijetí na základě odvolání nebo potvrzení školy o přijetí na obor středního
vzdělání bez talentové zkoušky. 

 

Informace pro vycházející žáky 7. – 9. ročníku a uchazeče víceletých gymnáziíprihlaska

Vážení rodiče,

dovolte mi, abych vás informovala o přijímacím řízení na střední školy a učiliště ve školním roce 2022/2023

Jednotná přijímací zkouška , jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura  a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace  ve dvou termínech, je stanovena  v řádném termínu na dny:

Čtyřleté obory vzdělávání, včetně nástavbového studia:

      1. termín:            čtvrtek 13. dubna 2023

      2.termín :           pátek  14. dubna 2023

 

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:

      1.termín:            pondělí 17. dubna 2023

      2.termín:           úterý 18. dubna 2023

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny

      1.termín:           středa 10. května 2023

      2.termín:          čtvrtek 11. května 2023

Informace pro ukrajinské žáky se statutem dočasné ochrany (Інформація для учнів (батьків) українських школярів зі статусом тимчасового захисту):
Informace k přijímacímu řízení pro uchazeče, kterým byla poskytnuta ochrana v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny, naleznete zde (Інформацію про процедуру прийому заявників, які отримали захист у зв’язку зі збройним конфліктом в Україні, можна знайти тут):
Вступні іспити – українцям

 

Termíny pro podání přihlášky

 1. do 30. listopadu 2022 pro obory vzdělání s talentovou zkouškou (přihláška s modrým podtiskem)
 2. do 1. března 2023 pro obory vzdělání bez talentové zkoušky (přihlášky s růžovým, zeleným a hnědým podtiskem) 

 

Pokud uchazeči podají dvě přihlášky do oborů s jednotnou přijímací zkouškou, mohou testy konat ve dvou termínech, a to v 1. termínu ve škole, kterou uvedli na přihlášce na prvním místě, a v 2. termínu ve škole, kterou uvedli na přihlášce jako druhou v pořadí (pořadí škol tedy neznamená preferenci zájmu o danou školu, ale pouze termín konání zkoušky). Pokud uchazeč podá pouze jednu přihlášku do oboru, ve kterém se jednotná přijímací zkouška koná, může jednotnou přijímací zkoušku konat pouze jednou. 

V případě, že se uchazeč přihlásí do 30. listopadu 2022 do oboru/oborů Gymnázium se sportovní přípravou (na přihlášce s modrým podtiskem), a do 1. března 2023 podá další přihlášku/přihlášky do oboru/oborů s jednotnou přijímací zkouškou, koná jednotnou přijímací zkoušku ve škole/školách, kde se hlásí do oboru Gymnázium se sportovní přípravou. Toto pravidlo platí i v případě, kdy uchazeč na sportovním gymnáziu nevykoná úspěšně talentovou zkoušku.

 

Co je třeba udělat před odevzdáním přihlášek

 1. Vybrat si z nabídky oborů vzdělání – příručka „Čím budu“, Atlas škol…..
 2. Navštívit školu v den otevřených dveří, informovat se o vybraných oborech na internetových stránkách škol.
 3. Seznámit se s kritérii přijímacího řízení příslušné školy.
 4. Vytisknuté 2 přihlášky shodně vyplnit a odevzdat ke kontrole výchovné poradkyni (do 20. února 2023, do 16. 11.2022 u škol s talentovou zkouškou) – uchazeč na přihlášce uvede 2 školy.
 5. V případě uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami se vychází při úpravě podmínek v přijímacím řízení z doporučení školského poradenského zařízení. Předkládání doporučení, a tím i žádosti o úpravu podmínek přijímacího řízení, je na uchazeči nebo jeho zákonném zástupci.
 6. Odevzdat (poslat doporučeně) přihlášky na příslušné školy do 1. 3. 2023 (u oborů s talentovou zkouškou do 30. 11. 2022)
 7. Vyzvednout si Zápisový lístek u výchovného poradce.

  Po odevzdání přihlášky                                                                                                                                                 

 1. Pozvánka na přijímací zkoušku by měla přijít nejpozději 14 dní před jejím konáním

      2. Ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů ve škole na veřejně přístupném místě . V případě nepřijetí uchazeče zasílá ředitel  rozhodnutí o nepřijetí  písemně.

      3. Uchazeč si vyzvedne rozhodnutí do 5 dnů. Do 3 dnů se může písemně odvolat proti tomuto rozhodnutí. Pokud není uchazeč přijat ani po odvolání, sleduje nabídky volných míst na webových  stránkách Plzeňského kraje www.plzensky-kraj.cz (sekce Školství a sport)   

      4. Uchazeč uplatní zápisový lístek.  

 • Zápisový lístek lze uplatnit jen jednou. Výjimku tvoří případ, že uchazeč chce uplatnit ZL na škole, kde byl přijat na základě odvolání, nebo již uplatnil zápisový lístek v rámci přijímacího řízení do oborů s talentovou zkouškou a následně byl přijat do oboru vzdělání bez talentové zkoušky. Lhůta pro odevzdání zápisového lístku na střední školu je 10 pracovních dnů.

 

 

 • Vyplnění přihlášky
 1. Přihlášku vyplňte hůlkovým (tj. velkým tiskacím) písmem.
 2. ZPS = změněná pracovní schopnost, pokud jste zdraví, škrtněte ANO.
 3. Státní občanství je ČR nebo Česká republika (nikoli české!!).
 4. Názvy a adresy středních škol – jsou uvedeny na webových stránkách škol, v brožuře Čím budu.
 5. Obor vzdělání – platí totéž, co pro bod 4, nezapomeňte na kód!
 6. Kolonky pro zkrácené studium a ročník SŠ není nutné vyplňovat.
 7. Nakonec vyplňte datum a místo vyplnění přihlášky, přihlášku musí podepsat jak uchazeč, tak zákonní zástupci žáka.
 8. Potvrzení od lékaře nevyžadují všechny školy, zjistit se to dá na stránkách dané školy nebo v brožuře Čím budu. Za potvrzení se platí, je tedy zbytečné mít ho tam bezdůvodně.
 9. IZO školy – 102 228 388
 10. Schopnosti, vědomosti – zapisují se úspěchy v olympiádách, soutěžích.

 

Obsah a podoba testů :

Jednotné testy

Jednotná přijímací zkouška se skládá ze dvou písemných testů: z českého jazyka a literatury a z matematiky. Varianty testů jsou různé pro čtyřleté obory vzdělání (včetně oborů nástavbového studia), pro šestiletá gymnázia a pro osmiletá gymnázia. Maximální možný počet dosažených bodů v testech z matematiky i českého jazyka a literatury je 50 bodů. Minimální hranice úspěšnosti není centrálně stanovena, školy si však mohou minimální hranici stanovit samy v rámci kritérií pro přijetí.

Specifikace požadavků

Testy neobsahují nic nad rámec Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání pro jednotlivé ročníky vzdělávání. K jejich úspěšnému absolvování by proto mělo stačit dobré zvládnutí učiva základní školy. Specifikace požadavků k jednotlivým testům pro minulý školní rok jsou k dispozici v sekci Specifikace požadavkůPro školní rok 2022/2023 budou vydány aktualizované specifikace požadavků.

Pro získání představy o formální podobě testů a úloh je možné využít také testy z předchozích let ve formátu PDF nebo webovou aplikaci, která umožňuje procvičování testů. Více informací naleznete v záložce Testová zadání k procvičování.

Časový limit a povolené pomůcky

Časový limit pro test z českého jazyka a literatury je 60 minut, na test z matematiky je vyhrazeno 70 minut

Povolenými pomůckami při konání testů je pouze modře či černě píšící propisovací tužka (nelze používat gumovací pera či fixky), u matematiky navíc obyčejná tužka a rýsovací potřeby. U zkoušky je zakázané používat slovníky, Pravidla českého pravopisu, kalkulačku či matematicko-fyzikální tabulky.

 

         Na následujícím portálu můžete formou testů zjistit, která střední škola by byla pro vás nejvhodnější: