Volba povolání

Informace pro vycházející žáky 7. – 9. ročníku a uchazeče víceletých gymnáziíprihlaska

Vyplňování a odesílání přihlášek na střední školy ve školním roce 2020/21
 
 
AKTUÁLNÍ INFORMACE STŘEDNÍCH ŠKOL:

Talentové zkoušky – Integrovaná střední škola živnostenská Plzeň

Střední škola informatiky a finančních služeb ( INFIS) v Plzni – online prezentace

 

Vážení rodiče,

dovolte mi, abych vás informovala o přijímacím řízení na střední školy a učiliště ve školním roce 2020/2021

Jednotná přijímací zkouška , jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura (60 minut) a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace (70 minut) ve dvou termínech, je stanovena  v řádném termínu na dny:

Čtyřleté obory vzdělávání, včetně nástavbového studia:

      1. termín:            pondělí  12.dubna 2021

      2.termín :           úterý 13.dubna 2021

 

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:

      1.termín:            středa 14.dubna 2021

      2.termín:           čtvrtek 15.dubna 2021

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny

      1.termín:           středa  12.května 2021 

      2.termín:          čtvrtek  13.května 2021

 

 

Co je třeba udělat před odevzdáním přihlášek

 1. Vybrat si z nabídky oborů vzdělání – příručka „Čím budu“, Atlas škol…..
 2. Navštívit školu v den otevřených dveří, informovat se o vybraných oborech na internetových stránkách škol.
 3. Seznámit se s kritérii přijímacího řízení příslušné školy.
 4. Vytisknuté 2 přihlášky shodně vyplnit a odevzdat ke kontrole výchovné poradkyni (do 20. února 2021, do 16. 11.2020 u škol s talentovou zkouškou) – uchazeč na přihlášce uvede 2 školy.
 5. V případě uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami se vychází při úpravě podmínek v přijímacím řízení z doporučení školského poradenského zařízení. Předkládání doporučení, a tím i žádosti o úpravu podmínek přijímacího řízení, je na uchazeči nebo jeho zákonném zástupci.
 6. Odevzdat (poslat doporučeně) přihlášky na příslušné školy do 1. 3. 2021 (u oborů s talentovou zkouškou do 30. 11. 2020)
 7. Vyzvednout si Zápisový lístek u výchovného poradce.

  Po odevzdání přihlášky                                                                                                                                                 

 1. Pozvánka na přijímací zkoušku by měla přijít nejpozději 14 dní před jejím konáním

      2. Ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů ve škole na veřejně přístupném místě . V případě nepřijetí uchazeče zasílá ředitel  rozhodnutí o nepřijetí  písemně.

      3. Uchazeč si vyzvedne rozhodnutí do 5 dnů. Do 3 dnů se může písemně odvolat proti tomuto rozhodnutí. Pokud není uchazeč přijat ani po odvolání, sleduje nabídky volných míst na webových  stránkách Plzeňského kraje www.plzensky-kraj.cz (sekce Školství a sport)   

      4. Uchazeč uplatní zápisový lístek.  

 • Zápisový lístek lze uplatnit jen jednou. Vyjímku tvoří případ, že uchazeč chce uplatnit ZL na škole, kde byl přijat na základě odvolání, nebo již uplatnil zápisový lístek v rámci přijímacího řízení do oborů s talentovou zkouškou a následně byl přijat do oboru vzdělání bez talentové zkoušky. Lhůta pro odevzdání zápisového lístku na střední školu je 10
 • pracovních dnů

 

 

 • Vyplnění přihlášky
 1. Přihlášku vyplňte hůlkovým (tj. velkým tiskacím) písmem.
 2. ZPS = změněná pracovní schopnost, pokud jste zdraví, škrtněte ANO.
 3. Státní občanství je ČR nebo Česká republika (nikoli české!!).
 4. Názvy a adresy středních škol – jsou uvedeny na webových stránkách škol, v brožuře Čím budu.
 5. Obor vzdělání – platí totéž, co pro bod 4, nezapomeňte na kód!
 6. Kolonky pro zkrácené studium a ročník SŠ není nutné vyplňovat.
 7. Nakonec vyplňte datum a místo vyplnění přihlášky, přihlášku musí podepsat jak uchazeč, tak zákonní zástupci žáka.
 8. Potvrzení od lékaře nevyžadují všechny školy, zjistit se to dá na stránkách dané školy nebo v brožuře Čím budu. Za potvrzení se platí, je tedy zbytečné mít ho tam bezdůvodně.
 9. IZO školy – 102 228 388
 10. Schopnosti, vědomosti – zapisují se úspěchy v olympiádách, soutěžích.

!!!  V souladu s § 1 odst.7 vyhlášky č.353/2016 Sb. školy nemohou v přijímacím řízení hodnotit hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020

Obsah a podoba testů

Jednotná přijímací zkouška se skládá ze dvou písemných testů: z českého jazyka a literatury a z matematiky. Testy neobsahují nic nad rámec RVP ZV pro jednotlivé ročníky vzdělávání. K jejich úspěšnému absolvování by proto mělo stačit dobré zvládnutí učiva základní školy. Specifikace požadavků k jednotlivým testům jsou k dispozici v sekci Specifikace požadavků.

Varianty testů jsou různé pro čtyřleté obory vzdělání (včetně oborů nástavbového studia), pro šestiletá gymnázia a pro osmiletá gymnázia. Maximální možný počet dosažených bodů v písemných testech z matematiky i českého jazyka a literatury je 50 bodů. Minimální hranice úspěšnosti není centrálně stanovena, školy si kritéria pro přijetí stanovují samy v rámci kritérií pro přijetí.

Povolenými pomůckami při konání testů je pouze modře či černě píšící propisovací tužka (nelze používat gumovací pera či fixky), u matematiky navíc obyčejná tužka a rýsovací potřeby. U zkoušky je zakázané používat slovníky, Pravidla českého pravopisu, kalkulačku či matematicko-fyzikální tabulky.

Písemný test z českého jazyka a literatury trvá 60 minut, test z matematiky pak 70 minut. Do výsledku přijímacího řízení se bude zohledňovat pouze lepší výsledek z prvního či druhého termínu příslušného

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří odevzdali společně s přihláškou doporučení školského poradenského zařízení, budou mít časový limit pro konání testů prodloužen v souladu s informacemi uvedenými v doporučení. Více informací k úpravám podmínek zkoušky naleznete v sekci Úpravy podmínek přijímacího řízení.testu.

 

         Na následujícím portálu můžete formou testů zjistit, která střední škola by byla pro vás nejvhodnější:

www.PruvodciTesty.cz

UŽITEČNÉ ADRESY při výběru vhodné školy

Informace o přijímacích zkouškách – SCIO

http://www.atlasskolstvi.cz

http://www.ceskaskola.cz

http://www.scio.cz

http://www.zkousky-nanecisto.cz

ČÍM BUDU 2021

Všechny potřebné údaje o nabízených oborech vzdělávání na středních školách v Plzeňském kraji, jsou obsaženy v brožuře „Čím budu?“, která bude snad k dispozici později

http://www.studujvpk.cz

http://www.infoabsolvent.cz