Výchovný poradce

výchovná poradkyně pro II. stupeň:

Ing. Libuše Brejchová

tel. 602 669 377

e-mail: brejchovali@mzs.plzen-edu.cz
v pondělí od 13,30 do 14 hod. (po telefonické domluvě)

výchovná poradkyně pro I. stupeň:

Mgr. Libuše Šmídová

tel. 378 028 680

smidovali@mzs.plzen-edu.cz
v pondělí od 13,30 do 14,30 hod. (po telefonické domluvě)

 

Výchovné poradenství – 1. stupeň

Výchovný poradce poskytuje konzultační a poradenské služby žákům, jejich zákonným zástupcům i pedagogickému sboru.

hlavní úkoly:

 • Intenzivní spolupráce s TU – vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vzdělávání vyžaduje zvláštní pozornost a zpracování návrhů na další péči o tyto žáky
 • Spolupráce se školskými poradenskými zařízeními (PPP, SPC…) při zajišťování poradenských služeb přesahujících možnosti a kompetence školy
 • Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v péči poradenských zařízení a jejich zajištění v souladu s předpisy o GDPR. Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti výchovného poradce, navržená a realizovaná opatření.
 • Ve spolupráci s TU průběžné hodnocení efektivity nastavených opatření žákům s SVP. Aktualizace a doplňování databáze vyšetřených žáků naší školy.
 • Účast na pravidelných schůzkách ŠPP – posilování pozitivních vazeb ve škole, zaměření na celkové klima (vztahy mezi žáky a učiteli, učiteli a rodiči, vztahy mezi pedagogy a vedením školy a v neposlední řadě i vztahy mezi žáky)
 • Důraz na třídní klima – intenzivní spolupráce všech složek ŠPP, okamžité a bezodkladné řešení problémů v třídním kolektivu
 • Poskytování krizové intervence, pokud se žák ocitne v situaci mimořádně náročné (problémy s učením, spolužáky, v rodině)

další důležité úkoly VP:

 • Projednávání a řešení aktuálních problémových situací ve škole – výukových, kázeňských a výchovných problémů žáků
 • Spolupráce s TU a koordinátorkou vzdělávání cizinců na začleňování DŽC do kolektivu třídy
 • Spolupráce s TU a zákonnými zástupci při řešení aktuálních výukových obtíží žáků se SVP
 • Sledování případných adaptačních obtíží žáků prvních ročníků při zahájení školní docházky a žáků šestých ročníků při přechodu na druhý stupeň. Spolupráce s TU při jejich řešení.
 • Průběžné sledování žáků ohrožených školním neúspěchem (dlouhodobým i náhlým) – individuální konzultace s TU, ostatními vyučujícími i se samotným žákem. Zvyšování jejich motivace pro školní práci. Spolupráce se zákonnými zástupci.
 • Ve spolupráci s vyučujícími a zákonnými zástupci hledání optimálních metod a forem práce pro vzdělávání žáků talentovaných a nadaných
 • Sledování žáků s vysokou neomluvenou i omluvenou absencí (spolupráce s OSPOD, MMP, případně s Policií ČR)
 • Vedení záznamů z jednání se žáky, jejich rodiči a z výchovných komisí

 

 

Výchovné poradenství 2. stupně zahrnuje tyto oblastiporadenstvi

 Pedagogicko–psychologická činnost:

 • pomoc žákům se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich vyučujícím při práci s nimi.
 • diagnostické rozhovory se žáky, popř. s jejich tř. učiteli a rodiči s cílem řešit problémy žáků spojené s učením, výukou a kázní.
 • pomoc žákům v oblasti rodinné a citové zátěže, řešení závislostí (nejen drogových).
 • spolupráci se specializovanými školskými poradenskými zařízeními (PPP, SPC, SVP).
 • preventivní činnost, organizování přednášek a besed s různými odborníky
 • spolupráce s rodinou, zejména v poradenské činnosti
 • spolupráce s institucemi v šíření dalších výchovných a prevenčních postupů
 • spolupráce s pracovníky školy při řešení otázek v postupech výchovné práce
 • poradenská pomoc při výběru v profesním a společenském uplatnění
 • poskytování informací o přijímacím řízení na SŠ, OU a SOU
 • včasné a kvalifikované umístění vycházejících žáků
  Kariérové poradenství:
   
 • pomoc žákům při výběru SŠ, SOŠ
 • spolupráci s Úřadem práce
 • organizaci besed, exkurzí
  

 Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami:

  
 • vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost a příprava návrhů na další péči o tyto žáky
 • zprostředkování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb (vstupní a průběžné) pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • přípravu podmínek pro integraci žáků se zdravotním postižením ve škole, koordinace poskytování poradenských služeb těmto žákům školou a školskými poradenskými zařízeními a koordinace vzdělávacích opatření u těchto žáků
  
 Poradenství k volbě povolání:
  
 • informační a poradenská činnost pro žáky a rodiče.
 • informace o vzdělávací nabídce na středních školách Plzeňského kraje.
 • informace o oborech vzdělávání a profesích, o náplni práce v jednotlivých profesí.
 • informace o harmonogramu přijímacího řízení.
 • seznamování s informačními zdroji k volbě povolání.
 • informační a metodická pomoc pedagogickým pracovníkům.
 
  Spolupráce s organizacemi:
  
 • pedagogicko – psychologickou poradnou, speciálně pedagogickým centrem.
 • střediskem výchovné péče.
 • orgány péče o dítě OSPOD.
 • policií ČR.
 • dětskými lékaři.
 • IPS Úřadu práce

 

Důležitá telefonní čísla:

linka důvěry Praha 800 155 555
linka důvěry Plzeň 377 462 312
Ped.psychologická poradna 377 468 123
linka dětské pomoci Plzeň 377 260 221
linka VZKAZ DOMŮ 800 111 113

Doporučení pro rodiče od psychologa PhDr. Václava Holečka, PhD.