Metodik prevence

školní metodička prevence pro I. stupeň:

Mgr. Petra Fialová

tel. 378 028 680

fialovape@mzs.plzen-edu.cz
kdykoliv po telefonické domluvě

školní metodik prevence pro II. stupeň:

PaedDr. Antonín Herrmann
 

tel. 378 028 683

herrmannan@mzs.plzen-edu.cz
kdykoliv po telefonické domluvě

 • Metodik prevence vytváří minimální preventivní program a podílí se na jeho realizaci.
 • Koordinuje spolupráci školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci problematiku primární prevence.
 • Sleduje zařazení prevence do výuky jednotlivých předmětů a odborně a metodicky učitelům pomáhá.
 • Využívá nabídky osvědčených vzdělávacích agentur a poskytovatelů preventivních programů.
 • Zpracovává podklady k plánování, realizaci a hodnocení primární prevence.

 

PRIMÁRNÍ PREVENCE

Primární prevencí rozumíme veškeré konkrétní aktivity realizované s cílem předejít problémům a následkům rizikového chování, případně minimalizovat jejich negativní dopad, včetně dalšího šíření.

Nejčastěji mezi rizikové chování řadíme:

 • šikanu a násilí ve školách, včetně extrémně agresivního jednání,
 • záškoláctví,
 • užívání návykových látek,
 • nelátkové závislosti (gambling, problémy spojené s nezvládnutým využíváním PC atd.),
 • užívání anabolik a steroidů,
 • kriminální jednání,
 • sexuálně rizikové chování,
 • vandalismus,
 • xenofobii, rasismus a intoleranci,
 • týrání a zneužívání dětí atd.

 

ZÁSADY PREVENCE V KOSTCE

 • získat důvěru dítěte a umět mu naslouchat
 • hovořit otevřeně s dítětem o alkoholu a drogách a jejich škodlivých účincích
 • pomáhat dítěti přijmout hodnoty, které usnadní alkohol a drogy odmítat
 • vytvořit zdravá rodinná pravidla
 • předcházet nudě
 • pomoci dítěti se ubránit nevhodné společnosti
 • posílit sebevědomí dítěte
 • spolupracovat s dalšími dospělými a organizacemi, které se zabývají prevencí rizikového chování

 

Preventivní program (ke stažení ZDE)

Školní program proti šikaně (ke stažení ZDE)

Ambulance -21 (pro mladé lidi se závislostním chováním)

Informace pro rodiče – Šikanování

Kyberšikana informace pro rodiče a PP

Kyberšikana – postup školy

Na tenké Lince (podcast Linky bezpečí)

Zablokování na sociálních sítích – instrukce pro rodiče

 

Mapa pomoci:

Další odkazy na stránkách Linky bezpečí: