Výchovný poradce

výchovná poradkyně pro II. stupeň:

Ing. Libuše Brejchová

tel. 602 669 377

e-mail: brejchovali@mzs.plzen-edu.cz
v pondělí od 13,30 do 14 hod. (po telefonické domluvě)

výchovná poradkyně pro I. stupeň:

Mgr. Libuše Šmídová

tel. 378 028 680

smidovali@mzs.plzen-edu.cz
v pondělí od 13,30 do 14,30 hod. (po telefonické domluvě)

 

Výchovné poradenství zahrnuje tyto oblastiporadenstvi

 Pedagogicko–psychologická činnost:

 • pomoc žákům se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich vyučujícím při práci s nimi.
 • diagnostické rozhovory se žáky, popř. s jejich tř. učiteli a rodiči s cílem řešit problémy žáků spojené s učením, výukou a kázní.
 • pomoc žákům v oblasti rodinné a citové zátěže, řešení závislostí (nejen drogových).
 • spolupráci se specializovanými školskými poradenskými zařízeními (PPP, SPC, SVP).
 • preventivní činnost, organizování přednášek a besed s různými odborníky.
  Kariérové poradenství:
   
 • pomoc žákům při výběru SŠ, SOŠ
 • spolupráci s Úřadem práce.
 • organizaci besed, exkurzí.
  

 Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami:

  
 • vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost a příprava návrhů na další péči o tyto žáky.
 • zprostředkování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb (vstupní a průběžné) pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • přípravu podmínek pro integraci žáků se zdravotním postižením ve škole, koordinace poskytování poradenských služeb těmto žákům školou a školskými poradenskými zařízeními a koordinace vzdělávacích opatření u těchto žáků.
  
 Poradenství k volbě povolání:
  
 • informační a poradenská činnost pro žáky a rodiče.
 • informace o vzdělávací nabídce na středních školách Plzeňského kraje.
 • informace o oborech vzdělávání a profesích, o náplni práce v jednotlivých profesí.
 • informace o harmonogramu přijímacího řízení.
 • seznamování s informačními zdroji k volbě povolání.
 • informační a metodická pomoc pedagogickým pracovníkům.
 
  Spolupráce s organizacemi:
  
 • pedagogicko – psychologickou poradnou, speciálně pedagogickým centrem.
 • střediskem výchovné péče.
 • orgány péče o dítě OSPOD.
 • policií ČR.
 • dětskými lékaři.
 • IPS Úřadu práce

 

Důležitá telefonní čísla:

linka důvěry Praha 800 155 555
linka důvěry Plzeň 377 462 312
Ped.psychologická poradna 377 468 123
linka dětské pomoci Plzeň 377 260 221
linka VZKAZ DOMŮ 800 111 113

Doporučení pro rodiče od psychologa PhDr. Václava Holečka, PhD.