Výchovný poradce

výchovná poradkyně pro II. stupeň:

Ing. Libuše Brejchová

tel. 602 669 377

e-mail: brejchovali@mzs.plzen-edu.cz
v pondělí od 13,30 do 14,30 hod. (po telefonické domluvě)

výchovná poradkyně pro I. stupeň:

Mgr. Libuše Šmídová

tel. 378 028 680

smidovali@mzs.plzen-edu.cz
v pondělí od 13,30 do 14,30 hod. (po telefonické domluvě)

 

Výchovné poradenství zahrnuje tyto oblastiporadenstvi

 Pedagogicko–psychologická činnost:

 • pomoc žákům se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich vyučujícím při práci s nimi.
 • diagnostické rozhovory se žáky, popř. s jejich tř. učiteli a rodiči s cílem řešit problémy žáků spojené s učením, výukou a kázní.
 • pomoc žákům v oblasti rodinné a citové zátěže, řešení závislostí (nejen drogových).
 • spolupráci se specializovanými školskými poradenskými zařízeními (PPP, SPC, SVP).
 • preventivní činnost, organizování přednášek a besed s různými odborníky.
  Kariérové poradenství:
   
 • pomoc žákům při výběru SŠ, SOŠ
 • spolupráci s Úřadem práce.
 • organizaci besed, exkurzí.
  

 Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami:

  
 • vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost a příprava návrhů na další péči o tyto žáky.
 • zprostředkování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb (vstupní a průběžné) pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • přípravu podmínek pro integraci žáků se zdravotním postižením ve škole, koordinace poskytování poradenských služeb těmto žákům školou a školskými poradenskými zařízeními a koordinace vzdělávacích opatření u těchto žáků.
  
 Poradenství k volbě povolání:
  
 • informační a poradenská činnost pro žáky a rodiče.
 • informace o vzdělávací nabídce na středních školách Plzeňského kraje.
 • informace o oborech vzdělávání a profesích, o náplni práce v jednotlivých profesí.
 • informace o harmonogramu přijímacího řízení.
 • seznamování s informačními zdroji k volbě povolání.
 • informační a metodická pomoc pedagogickým pracovníkům.
 
  Spolupráce s organizacemi:
  
 • pedagogicko – psychologickou poradnou, speciálně pedagogickým centrem.
 • střediskem výchovné péče.
 • orgány péče o dítě OSPOD.
 • policií ČR.
 • dětskými lékaři.
 • IPS Úřadu práce

 

Důležitá telefonní čísla:

linka důvěry Praha 800 155 555
linka důvěry Plzeň 377 462 312
Ped.psychologická poradna 377 468 123
linka dětské pomoci Plzeň 377 260 221
linka VZKAZ DOMŮ 800 111 113