Informace o ŠD

PROVOZ ŠD od 30. 11. 2020

pro skupiny žáků 1. – 4. tříd

ranní provoz: pro přihlášené žáky 6.00 – 7.45 hodin /příchod do 7.15 hodin/                         

žáci vstupují do ŠD z Klášterní ulice a zvoní na 2. oddělení ŠD                                           

odpolední provoz: odchody žáků ve 13.30 hodin a nepřetržitě 15.00 – 16.30 hodin vzhledem k nemísení skupin žáků jednotlivých ročníků budou žáci v těchto prostorách ŠD a při vyzvedávání zvonit na tato oddělení:                                                                                            

1. oddělení – třída 1.A  /vchod Klášterní ulice/                                                                                     

2. oddělení – třída 2.B  /vchod Klášterní ulice/                                                                                                

3. oddělení – třída 2.A  /vchod Klášterní ulice/ od 15.15 hodin žáci přechází do 2. oddělení                                                                        

4. oddělení – třída 1.B  /vchod z Habrmannovy ulice/ od 15.15 hodin žáci přechází do 1. oddělení                                                                       

5. oddělení – třída 3.A  /vchod z Habrmannovy ulice/

žáci 3.B a 4.A,B budou odcházet ze ŠD ve 13.30 a v 15.00 hodin vchodem ze školního dvora /kovové schody/ a od 15.15 hod. budou spojeni v rámci ročníků a přecházet do oddělení ŠD                                                                                                                             

6. skupina žáků 3.B – ve třídě 3.B /1. patro/ od 15.15 hodin žáci přechází do 5. oddělení

7. skupina žáků 4.A, B – ve třídě 4.A /1. patro/ od 15.15 hodin žáci přechází do 3. oddělení                                                                                                        

                                                                                                    

 


 1. Provozní doba ŠDIMG_5113
 • ranní provoz   6:00 –   7:45 h.
 • odpolední provoz 11:40 – 16:30 h.
 1. Personální obsazení jednotlivých odděleních ŠD
 1. oddělení (Sovičky) – vychovatelka Bc. Brand Květa
 2. oddělení (Beránci) – vychovatelka Beránková Lada
 3. oddělení (Berušky) –  vedoucí vychovatelka Šplíchalová Martina
 4. oddělení (Lištičky) – vychovatelka Mgr. Zajícová Kateřina
 5. oddělení (Žabky) – vychovatelka Ing. Trnková Jana

 

 1. Základní lokalizace ŠD

Chod ŠD je zajištěn v 5 odděleních v přízemí budovy Masarykovy ZŠ.

 1. – 3. oddělení vchod Klášterní ulice
 2. a 5. oddělení vchod Habrmannova ulice

    možnost průchodu přes školní dvůr

Vchody jsou označeny elektronickými zvonky na jednotlivá oddělení a kamerovým systémem.

 1. Způsob přihlašování žáků, odhlášení či vyloučení žáka ze ŠD

Vzhledem k vnitřnímu řádu ŠD žádáme Vás, rodiče – zákonné zástupce žáků, o respektování těchto pravidel:

 1. vyzvednout žáka lze osobně nebo odchází sám po obědě – výstup ze ŠD ve 13.30 hodin,
 2. v době zájmových činností se žáci od 13.30 do 15.00 hodin nevyzvedávají,
 3. vyzvednout žáka lze osobně nebo odchází sám od 15.00 – 16.30 hodin,
 4. výstupy ze ŠD – z jednotlivých odděleních v 15.00 a 15.30 hodin, v 16.00 hodin výstupy ze 2. oddělení /spojení 1. – 3. oddělení vchod z Klášterní ulice/ a ze 4. oddělení /spojení 4. a 5. oddělení vchod Habrmannova ulice/, možnost průchodu přes školní dvůr,

v  16.30 hodin výstupy všech žáků ze 2. oddělení /spojení všech oddělení/,

 1. nelze žádat  o  propuštění  žáka ze  ŠD telefonicky
 2. žáky vyzvedávají osoby starší 18 let

Pozn.: Z bezpečnostních důvodů bude škola vždy při mimořádném uvolňování žáků požadovat  písemné  prohlášení  rodičů – zákonných zástupců žáka  a  písemné určení fyzické osoby, která si žáka vyzvedne /formulář uvolňování žáka ze ŠD/.

 1. Úplata za zájmové vzdělávání ve ŠDIMG_5145

Výši měsíční úplaty za pobyt žáků v ŠD určuje ředitel školy na základě výpočtu neinvestičních nákladů. Platba za každý započatý měsíc činí 140,- Kč.

Platby jsou rozvrženy: září – prosinec  560,- Kč

leden – červen  840,- Kč

a jsou splatné k 5. dni v kalendářním měsíci. Pokud je žák přihlášen do zařízení v průběhu kalendářního měsíce je příspěvek splatný do 5 dnů po datu přihlášení.

Způsob platby určuje ředitel školy a tento způsob sděluje zákonným zástupcům písemnou formou, popř. formou informací na veřejných nástěnkách v ŠD.

            Termíny plateb:  
září – prosinec 2018 560 Kč
leden – červen 2019 840 Kč
Číslo účtu školy – KB :             4838490267/0100
Variabilní symbol:    602100
Do poznámky pro příjemce uvést:   PŘÍJMENÍ ŽÁKA

 

6. Podmínky docházky

 • za pravidelnou docházku považuje škola návštěvu žáka v ŠD alespoň 3 dny v týdnu
 • ranní docházku žáka do ŠD zajišťují rodiče /zákonní zástupci/

 Vyzvedávání žáků

Vzhledem k vnitřnímu řádu ŠD žádáme Vás, rodiče – zákonné zástupce žáků, o respektování těchto pravidel:

   1. vyzvednout žáka lze osobně nebo odchází sám po obědě – výstup ze ŠD ve 13.30 hodin,
   2. v době zájmových činností se žáci od 13.30 do 15.00 hodin nevyzvedávají,
   3. vyzvednout žáka lze osobně nebo odchází sám od 15.00 – 16.30 hodin,
   4. výstupy ze ŠD – z jednotlivých odděleních v 15.00 a 15.30 hodin, v 16.00 hodin výstupy ze 2. oddělení /spojení 1. – 3. oddělení vchod z Klášterní ulice/ a ze 4. oddělení /spojení 4. a 5. oddělení vchod Habrmannova ulice/, možnost průchodu přes školní dvůr,

v  16.30 hodin výstupy všech žáků ze 2. oddělení /spojení všech oddělení/,

   1. nelze žádat  o  propuštění  žáka ze  ŠD telefonicky
   2. žáky vyzvedávají osoby starší 18 let

Pozn.: Z bezpečnostních důvodů bude škola vždy při mimořádném uvolňování žáků  požadovat  písemné  prohlášení  rodičů – zákonných zástupců žáka  a  písemné určení fyzické osoby, která si žáka vyzvedne /formulář uvolňování žáka ze ŠD/.

 Samostatný odchod žáků ze ŠD

 • žák odchází sám na základě záznamu v přihlášce do ŠD
 • pokud žák odchází v jiném čase, musí přinést námi vydanou žádost o uvolnění žáka ze ŠD
 • nelze žádat o propuštění žáka telefonicky

Přechod žáků ze školy do ŠDIMG_5129

 • přechod zajišťují p. učitelky a předávají žáky vychovatelkám ŠD

Přechod žáků z ranní družiny do školy

 • přechod zajišťují vychovatelky a přivádějí žáky do šaten 1. stupně

Příchod žáků do ranní družiny

ranní provoz    6.00  –  7.45 hodin  /probíhá ve 2. a 3. oddělení/

/vstup do ŠD otevřen v 6.00, průběžné 6.30 až 7.15 hodin/

Nepřítomnost žáka v ŠD

 • nepřítomnost žáka musí být omluvena
 • vychovatelka nezodpovídá za žáka, který se do ŠD nedostaví
 1. Zajištění bezpečnosti a ochrany žáků v ŠD

Za bezpečný pobyt žáků v ŠD zodpovídají vychovatelky, rovněž při pobytu žáků v přírodě v rámci režimu ŠD. Vychovatelky znají předpisy o BOZP v rámci výkonu svého povolání.

Každá vychovatelka na začátku školního roku provede poučení žáků o bezpečnosti – viz Poučení žáků o pravidlech bezpečného chování v ŠD.

Osobní věci si žáci ukládají do šatny ŠD nebo na místa určená vychovatelkami.

Žáci nenosí do ŠD cenné věci, předměty ohrožující zdraví ostatních a svévolně neničí školní majetek ani majetek ostatních žáků.

Při odchodech a vyzvedávání žáků ze ŠD je využíván kamerový systém a elektronické zvony

na jednotlivá oddělení.

 1. Pitný režim
 • zajištěn v rámci školního stravování
 • možnost zakoupení nápojů v automatu
 • vlastní zdroje
 1. Užívání dalších prostor školy využívaných ŠD
 • tělocvična – podle určeného rozvrhu
 • klášterní zahrada Dominikánů
 • přilehlé hřiště TJ Sokol Plzeň V. – na základě smlouvy mezi ZŠ a TJ Sokol Plzeň V.
 1. Postup vychovatelky při nevyzvednutí žáka do stanovené doby
 • vychovatelka nejprve zjistí závažnost důvodů nevyzvednutí žáka ze ŠD
 • spojí se telefonicky s rodiči /zákonným zástupcem/ žáka
 • do příchodu zákonného zástupce zajišťuje vychovatelka i nadále péči o svěřeného žáka
 • pokud je žák nevyzvednut, vychovatelka informuje ŘŠ /ZŘ/ a poté Odbor sociálně právní ochrany dítěte
 • opakované porušování režimu ŠD je projednáváno s rodiči a v případě opakování porušování režimu ŠD s ředitelem školy
 • na základě opakovaného nevyzvednutí žáka v dohodnutém čase může ŘŠ rozhodnout o vyloučení žáka ze ŠD
 1. Pravidla styku s rodiči

Formy:      – třídní aktivy

– individuální konzultace

– Dny otevřených dveří

– prezentace na veřejnosti

 1. Podmínky spojování činností

ranní provoz od 6.00 – 7.45 hodin probíhá ve 2. a 3. oddělení ŠD

11.40 – 15.30 hodin program zájmové činnosti v jednotlivých odděleních

15.30 – 16.00 hodin zájmová činnost probíhá ve 2. oddělení  – spojení 1. – 3. oddělení

15.30 – 16.00 hodin zájmová činnost probíhá ve 4. oddělení – spojení 4. a 5. oddělení

16.00 – 16.30 hodin zájmová činnost probíhá ve 2. oddělení spojením všech oddělení ŠD

každé pondělí 14.00 – 15.00 hodin zájmová činnost – sbor vede vychovatelka 2. oddělení,

ostatní žáci, kteří se nezúčastní /ze 2. odd./, budou rozděleni do 1., 3 a 4. oddělení ŠD.

 1. Další činnosti organizované ŠD

ŠD organizuje celodružinové akce, zapojení do školních projektů, spolupráci s třídními učitelkami, výstavky vlastních výrobků žáků.

14. Zápis žáka do ŠD  nové

Rodiče – zákonní zástupci žáka mají možnost předem vyplnit předběžný zájem o ŠD 

/v průběhu měsíce dubna/, zápis proběhne na začátku školního roku vyplněním přihlášky do ŠD.

Rodiče – zákonní zástupce vyplní přihlášku a předají v ŠD. V přihlášce je uveden rozsah docházky, kdo a v kterou hodinu si bude žáka v průběhu celého týdne vyzvedávat nebo zda bude odcházet sám.

15. Závěrečné ustanovení

Chod ŠD upravuje vnitřní řád ŠD, který je rodičům – zákonným zástupcům žáka k dispozici v prostorách ŠD a na webových stránkách naší školy.

Seznámení rodičů /zákonných zástupců/ žáků – účastníků zájmového vzdělávání ve školní družině spolu  s Vnitřním řádem ŠD zajišťují vychovatelky v průběhu zápisu žáků do ŠD.