Informace o ŠD

 1. Provozní doba ŠDIMG_5113
 • ranní provoz   6:00 –   7:45 h.
 • odpolední provoz 11:40 – 16:30 h.
 1. Personální obsazení jednotlivých odděleních ŠD
 1. oddělení (Sovičky) – Michálková Monika
 2. oddělení (Beránci) –  Beránková Lada
 3. oddělení (Berušky) –  Šplíchalová Martina (vedoucí vychovatelka)
 4. oddělení (Lištičky) – BcA. Hlavatá Markéta

 

 1. Základní lokalizace ŠD

Chod ŠD je zajištěn ve 3 odděleních v přízemí budovy Masarykovy ZŠ. Do ŠD vstupují návštěvy samostatným vchodem z Klášterní ulice. Vchod je označen a vybaven elektronickými zvonky na jednotlivá oddělení a kamerovým systémem. 4. oddělení je umístěno ve třídě I.A.

 1. Způsob přihlašování žáků, odhlášení či vyloučení žáka ze ŠD

ŠD je určena především žákům I. stupně. O přijetí žáka do ŠD rozhoduje ředitel školy. V případě, kdy nemohou být zařazeni všichni přihlášení zájemci, rozhoduje o zařazení zřizovatel.

Rodiče mohou přihlásit žáka do ŠD přímo ve školní družině,  nebo v sekretariátu školy.

Při přihlášení i odhlášení žáka vyžaduje škola písemnou formu – přihláška do ŠD a odhlášení žáka ze ŠD.

Vyloučení žáka ze ŠD – ředitel školy může vyloučit žáka ze ŠD v případě soustavného porušování kázně a pořádku, ohrožování zdraví a bezpečnosti ostatních, při dlouhodobé neodůvodněné absenci nebo z jiných závažných důvodů a to po předchozím jednání se zákonnými zástupci žáka.

 1. Úplata za zájmové vzdělávání ve ŠDIMG_5145

Výši měsíční úplaty za pobyt žáků v ŠD určuje ředitel školy na základě výpočtu neinvestičních nákladů. Platba za každý započatý měsíc činí 120,- Kč.

Platby jsou rozvrženy: září – prosinec  480,- Kč

leden – červen  720,- Kč

a jsou splatné k 5. dni v kalendářním měsíci. Pokud je žák přihlášen do zařízení v průběhu kalendářního měsíce je příspěvek splatný do 5 dnů po datu přihlášení.

Způsob platby určuje ředitel školy a tento způsob sděluje zákonným zástupcům písemnou formou, popř. formou informací na veřejných nástěnkách v ŠD.

            Úhrada úplaty ŠD  leden – červen /2018
    termín úhrady do 31.1.2018  
Číslo účtu školy – KB :   4838490267/0100    
               
Částka :   720,- Kč        
Variabilní symbol:   602100              
               
Do poznámky pro příjemce uvést:   JMÉNO DÍTĚTE  

 

Podmínky docházky

 • za pravidelnou docházku považuje škola návštěvu žáka v ŠD alespoň 3 dny v týdnu
 • ranní docházku žáka do ŠD zajišťují rodiče /zákonní zástupci/

 Vyzvedávání žáků

 • Vzhledem k vnitřnímu řádu ŠD žádáme Vás, rodiče, o respektování těchto pravidel:
  • vyzvednout žáka lze osobně nebo odchází sám do 13:30 hodin /výstup ze ŠD ve 13.00 hodin pouze pro 1. třídy a ve 13.30 hodin pro ostatní žáky/
  • žáci 4. oddělení odchází po obědě ve 13:45 h bočním vchodem u jídelny (Klášterní ul.)
  • vyzvednout žáka lze osobně nebo odchází sám od 15.00 – 16.30 hodin /výstupy ze ŠD  v 15.00, 15.30, 16.00 a 16.30 hodin/
  • žáci 4. oddělení přichází v 15:30 h do 2. oddělení, výstupy ze ŠD v 15:30 h, 16:00 h a 16:30 h
  • nelze žádat  o  propuštění  žáka ze  ŠD telefonicky
  • žáky vyzvedávají osoby starší 18 let

  Pozn.: Z bezpečnostních důvodů bude škola vždy při mimořádném uvolňování žáků  požadovat  písemné  prohlášení  rodičů – zákonných zástupců žáka  a  písemné určení fyzické osoby, která si žáka vyzvedne /formulář uvolňování žáka ze ŠD/.

 Samostatný odchod žáků ze ŠD

 • žák odchází sám na základě záznamu v přihlášce do ŠD
 • pokud žák odchází v jiném čase, musí přinést námi vydanou žádost o uvolnění žáka ze ŠD
 • nelze žádat o propuštění žáka telefonicky

Přechod žáků ze školy do ŠDIMG_5129

 • přechod zajišťují p. učitelky a předávají žáky vychovatelkám ŠD

Přechod žáků z ranní družiny do školy

 • přechod zajišťují vychovatelky a přivádějí žáky do šaten 1. stupně

Příchod žáků do ranní družiny

ranní provoz       6.00  –  7.45 hodin  /vstup do ŠD otevřen v 6.00, 6.30 – 7.15 hodin, dohled zajišťují školní asistenti/

 

Nepřítomnost žáka v ŠD

 • nepřítomnost žáka musí být omluvena
 • vychovatelka nezodpovídá za žáka, který se do ŠD nedostaví
 1. Zajištění bezpečnosti a ochrany žáků v ŠD

Za bezpečný pobyt žáků v ŠD zodpovídají vychovatelky, rovněž při pobytu žáků v přírodě v rámci režimu ŠD. Vychovatelky znají předpisy o BOZP v rámci výkonu svého povolání.

Každá vychovatelka na začátku školního roku provede poučení žáků o bezpečnosti – viz Poučení žáků o pravidlech bezpečného chování v ŠD.

Osobní věci si žáci ukládají do šatny ŠD nebo na místa určená vychovatelkami.

Žáci nenosí do ŠD cenné věci, předměty ohrožující zdraví ostatních a svévolně neničí školní majetek ani majetek ostatních žáků.

 1. Pitný režim
 • zajištěn v rámci školního stravování
 • možnost zakoupení nápojů v automatu
 • vlastní zdroje
 1. Užívání dalších prostor školy využívaných ŠD
 • tělocvična – podle určeného rozvrhu
 • rozcvičovna – podle určeného rozvrhu
 • klášterní zahrada Dominikánů
 • přilehlé hřiště TJ Sokol 5 – na základě smlouvy mezi ZŠ a TJ Sokol 5
 1. Postup vychovatelky při nevyzvednutí žáka do stanovené doby
 • vychovatelka nejprve zjistí závažnost důvodů nevyzvednutí žáka ze ŠD
 • spojí se telefonicky s rodiči /zákonným zástupcem/ žáka
 • do příchodu zákonného zástupce zajišťuje vychovatelka i nadále péči o svěřeného žáka
 • pokud je žák nevyzvednut, vychovatelka informuje ŘŠ /ZŘ/ a poté Odbor sociálně právní ochrany dítěte
 • opakované porušování režimu ŠD je projednáváno s rodiči a v případě opakování porušování režimu ŠD s ředitelem školy
 • na základě opakovaného nevyzvednutí žáka v dohodnutém čase může ŘŠ rozhodnout o vyloučení žáka ze ŠD
 1. Pravidla styku s rodiči

Formy:      – třídní aktivy

– individuální konzultace

– Dny otevřených dveří

– prezentace na veřejnosti

 1. Podmínky spojování činností
 • při ranních službách vzhledem k nižšímu počtu žáků a vzhledem k zajištění hladkého provozu ŠD
 • při odpolední zájmové činnosti, zejména pobytu v přírodě (soutěže, hry atd.)
 • v době konání zájmových kroužků v rámci ZŠ
 1. Další činnosti organizované ŠD

ŠD organizuje celodružinové akce, zapojení do školních projektů, spolupráci s třídními učitelkami a  s odloučeným pracovištěm 51. MŠ, výstavky vlastních výrobků žáků.

 1. Závěrečné ustanovení

Seznámení rodičů /zákonných zástupců/ žáků – účastníků zájmového vzdělávání ve školní družině spolu  s Vnitřním řádem ŠD zajišťují vychovatelky v průběhu zápisu žáků do ŠD.