Charakteristika

Historie školy

Masarykova základní škola je škola s dlouholetou tradicí. Již 100 let plní škola svou výchovnou a vzdělávací funkci. U položení základního kamene 2. října 1921 byl osobně přítomen T. G. Masaryk, který již v červnu téhož roku vyhověl žádosti obce, aby škola mohla nést jeho jméno.

základní kámen
základní kámen

Budova Masarykovy základní školy byla postavena v letech 1921 – 1923 podle návrhu Ing. arch. Hanuše Zápala, patrně nejvýznamnějšího plzeňského architekta I. poloviny 20. století. Krásná sousoší na hlavních vstupních portálech jsou dílem vynikajícího akademického sochaře O. Waltra. Vstupní halu zdobí busta prezidenta T.G. Masaryka, jehož odkaz mají pedagogové školy při výchově a vzdělávání na mysli:

   

  Masaryk 

    „Ne násilím, ale mírně, ne mečem, ale pluhem, ne krví, ale prací, ne smrtí, ale životem k životu.“ T. G. M.

 

 

Školní budova, původně rozdělena na chlapeckou část a dívčí, jen nepatrně změnila svoji vnější podobu, avšak svým vnitřním vybavením a potřebnými úpravami se stala školou moderního typu.

Budova Masarykovy ZŠ je první školní budovou postavenou v Plzni na náklady obce po vzniku Československé republiky a byla pro své architektonické kvality zařazena v roce 2003 mezi nemovité kulturní památky.

Výuka na škole byla zahájena 1. února 1923.

 


 

Současnost

Masarykova ZŠ je plně organizovanou základní školou.

V historické budově je umístěna také školní družina a školní jídelna. Školní družina má kapacitu 150 žáků.

Školní jídelna – ve školní jídelně se stravují žáci a zaměstnanci naší školy a dále žáci a zaměstnanci Gymnázia, Mikulášské náměstí, Plzeň

Školský obvod a charakteristika žáků       

školu navštěvují především žáci školského obvodu Plzeň – 2,  které tvoří území městského obvodu Plzeň – 2 Slovany (katastrální území  Božkov, Bručná, Hradiště u Plzně a Plzeň 2); školu navštěvují rovněž i žáci z jiných školských obvodů – především z přilehlých obcí z okresu Plzeň-jih (v průměru 15 až 20 žáků)

Materiálně-technické zázemí

pro zajištění provozu a výuky má škola kromě kmenových učeben k dispozici tyto prostory:

3 oddělení ŠD, školní dílnu, školní kuchyňku – keramická pec, 2 počítačové učebny, tělocvičnu, 2 učebny pro výuku cizích jazyků, odborné učebny chemie, výtvarné výchovy a hudební výchovy, 2 žákovské knihovny, školní jídelnu,

Prakticky všechny kmenové učebny jsou vybaveny učitelským PC a další výukovou technikou (interaktivní tabule, dataprojektory)

Využívání pronajatých prostor pro výuku tělesné výchovy:

  • přilehlé hřiště TJ Sokol Plzeň V., sokolovna
  • hřiště v areálu zahrady kláštera dominikánů (dětské hřiště v zahradě využívá školní družina)
  • hala Lokomotivy Plzeň

 

Technické a provozní vybavení pro vyučování

Vybavení školy pro výuku je na standardní úrovni, v oblasti odborných učeben, PC techniky a výukového softwaru na vynikající úrovni

průběžně škola dle finančních možností modernizuje vybavení školních tříd žákovským nábytkem

velmi dobře jsou vybaveny dvě počítačové učebny, kabinety i sborovny, administrativa, žáci mají přístup k internetu a výukové programy jsou využívány při výuce, na základě plánu ICT škola modernizuje a doplňuje učebny PC technikou.

Učební pomůcky jsou průběžně obměňovány, pro žáky I. stupně zajišťuje škola pracovní sešity, postupně vybavujeme žákovské knihovny novými knihami.